Tak zdecydował rząd przyjmując 24 listopada br. rozporządzenie w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przedłożone przez ministra finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem, udzielanie informacji dotyczących naruszeń prawa odbywa się z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek organu Służby Celnej. W uzasadnionych przypadkach, np. w okolicznościach wymagających natychmiastowego działania, informacje mogą być przekazywane z pominięciem drogi pisemnej, czyli bezpośrednio na prośbę funkcjonariusza lub pracownika SC.
Organy administracji państwowej lub samorządowej będą ponadto zobowiązane do udzielania Służbie Celnej pomocy technicznej – chodzi o pomieszczenia biurowe, środki łączności, transportu itp.