Wojewoda lub starosta na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ma czas do 90 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, organ wyższego stopnia wymierzy mu karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zastąpienie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji będzie miało pozytywny wydźwięk, którym jest możliwość wydania ostatecznej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie nowej specustawy, a nie w odrębnym, przewlekłym postępowaniu w trybie prawa budowlanego.

Eliminacja etapu pozyskania decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji drogowej jak i łączne postępowanie dla całego obszaru zainwestowania, przyspieszy proces pozyskiwania decyzji, która pozwoli na budowę drogi.

Istotne jest także wprowadzenie do ustawy zasady milczącej zgody w przypadku pozyskiwania opinii oraz nieprzekraczalnych terminów rozpatrzenia odwołań przez organy wyższej instancji, a także wszelkich skarg przez sądy administracyjne. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym będzie rozpatrzone w terminie 30 dni, natomiast skarga do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy – podaje „Gazeta Prawna”.