Niestety, część wprowadzonych zmian usztywni i tak już sformalizowane procedury. Przede wszystkim trudniej będzie zmienić kontrakt dotyczący zamówienia publicznego. Kontrakt będzie można zmienić tyko wtedy, gdy zamawiający przewidzi możliwość jego zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji. Wyjątkowo trudną do spełnienia przesłanką będzie także określenie warunków przyszłej zmiany.

Aby zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była dopuszczalna, zamawiający powinien nie tylko przewidzieć możliwość zmiany jako takiej, ale też opisać okoliczności, w jakich może być dokonana, oraz faktycznie jej treść, poprzez odwołanie się do istoty zmiany i jej zakresu, i to już w ogłoszeniu o zamówieniu lub s.i.w.z.

Ponadto, zamawiający będzie musiał z góry przewidzieć nie tylko wszelkie możliwe sytuacje, w których realizacja zamówienia na warunkach pierwotnych będzie niemożliwa bądź niecelowa, ale też przewidzieć zakres koniecznej zmiany.

Przedsiębiorcy odwołujący się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zapłacą teraz niższy wpis. Zmiany w tym zakresie wprowadza rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu rozliczania (Dz.U. nr 182, poz. 1122).