Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 2772), który zawiera takie roziwązanie wpłynął 11 lutego br. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt przewiduje, że w urzędach, których dotyczy ustawa o służbie cywilnej oraz w jednostkach wskazanych w ustawie o pracownikach samorządowych, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niź 6 proc., nabór do korpusu służby cywilnej oraz nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze może odbywać się z uwzględnieniem pierszeństwa w naborze osób niepełnosprawnych.