Z tego powodu konieczne były zmiany w prawie krajowym, które umożliwią nie tylko efektywne wykorzystanie tych środków, ale również wykorzystanie ich w określonym terminie tak, aby Polska zyskała jak najwięcej możliwości rozwoju. Zmiany wprowadzone przez ustawę są również istotne dla kształtowania i koordynacji polityki rozwojowej w Polsce.

Zmiany dotyczą przede wszystkim uporządkowania systemu instytucjonalnego oraz usystematyzowania działań strategicznych podejmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, przez podmioty uczestniczące w zarządzaniu procesami rozwoju kraju, w tym zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich. Przewiduje się, że zaproponowane regulacje zwiększą konkurencyjność gospodarki dzięki wprowadzeniu obowiązku programowania długofalowego, średniookresowego odnoszącego się do regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub poszczególnych dziedzin. Zaproponowane zapisy dotyczą przede wszystkim zmian w ustawie o finansach publicznych i ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Doprowadzono m.in. do uspójnienia przepisów obu ustaw o w zakresie programów wieloletnich i ich zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Aby system był bardziej przyjazny beneficjentom wprowadzono lub udoskonalono takie instrumenty jak wytyczne, zakaz zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania, procedura odwoławcza, a także poszerzono zakres porozumień zawieranych między Instytucją Zarządzającą programem operacyjnym a Instytucją Pośredniczącą w jego wdrażaniu.

W ustawie o finansach publicznych doprecyzowano również przepisy dotyczące dotacji rozwojowej tak, aby jasno wynikało z nich, że wszelkie wydatki dokonywane na realizację programów operacyjnych i projektów realizowanych w ramach tych programów, mają formę dotacji rozwojowej. Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie systemu wdrażania Funduszy Europejskich w ustawie o finansach publicznych, ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawie o samorządzie województwa, ustawie o działach administracji rządowej, ustawie o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie o systemie oświaty.