Natomiast minister sportu i turystyki Elżbieta Jakubiak dodała, że rząd przygotowuje wieloletni plan inwestycyjny budowy stadionów w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. -Na podstawie tego planu inwestorzy będą mogli zaciągać zobowiązania – mówi minister. -Plan wskaże źródła finansowania i ich rozłożenie w latach.

Dopiero po ustaleniu koncepcji i sposobu finansowania stadionów rząd przystąpi do renegocjacji wyznaczonych przez UEFA terminów. Połowa 2010 roku w ocenie Jakubiak jest „bardzo trudna do podtrzymania”.