Krzysztof Rychter: Logo „Teraz Polska” kojarzy się z jakością usług oraz ich innowacyjnością, dlaczego zatem zdecydowali się Państwo rozszerzyć konkurs o nadawanie godła samorządom gminnym?

Krzysztof Przybył: Z dużą przyjemnością słyszę, że logo „Teraz Polska” kojarzy się Panu również z innowacyjnością, gdyż do tej pory było ono przede wszystkim utożsamiane z jakością. Jakość jest dla nas głównym kryterium wyboru produktu. Natomiast innowacyjność chcemy nagradzać po raz pierwszy w tym roku. Właśnie tworzymy pierwszą edycję Konkursu „Teraz Polska” dla „Przedsięwzięć Innowacyjnych”. Jeśli już teraz nasze logo kojarzy się Państwu z innowacyjnością to oznacza to, że wyprzedziliśmy oczekiwania. Nie zamierzamy przy tym nagradzać innowacyjności jako takiej, tylko skorelowaną ze skutecznością rozwiązań. A skąd pomysł na konkurs dla gmin? Państwo polskie się rozwija. Tak samo nasza Fundacja. Staramy się być na bieżąco, a wejście Polski do Unii Europejskiej położyło nowe naciski na elementy życia społeczno-gospodarczego. Jednym z nich jest regionalność, a podstawową jednostką lokalną w regionie jest przecież gmina. Stąd pomysł, by posiadając wysoką markę przyznawanej przez nas nagrody, wesprzeć również rozwój najlepszych gmin.

K.R.: Jaka jest główna idea konkursu?

K.P.: Promocja polskich produktów i usług. Ale w sumie nie tylko polskich, bo wraz z wejściem Polski do UE rozszerzyliśmy możliwość ubiegania się o Godło „Teraz Polska” przez podmioty innych krajów Unii. Zachowaliśmy jednak przy tym ten podstawowy element, że przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, i tym samym płacić podatki w naszym kraju. Celem Konkursu jest głównie promocja produktów i usług. Jest to promocja najlepszych. Teraz do ich grona dołączyły też gminy!

K.R.: Według jakich kryteriów mierzycie Państwo tę „najlepszość” gminy?

K.P.: Specyfika konkursu dla gmin jest naturalnie inna, niż w konkursie dla produktów i usług. Zmodyfikowaliśmy trochę kryteria wyboru. Składają się na nie między innymi: polityka społeczna gminy, inwestycje gminne, jakość działalności urzędów gminnych, umiejętność promowania się, a także formuła i jakość zarządzania gminą. Powstała oczywiście odrębna komisja branżowa, wchodząca w skład 36 komisji powołanych dla obsługi całego konkursu. Komisje branżowe dokonują pierwszej selekcji, ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła.

K.R.: Czyli premiują Państwo sukcesy. Ale jak np. powinny wyglądać osiągnięcia chociażby w polityce społecznej, będącej przecież dziedziną wybitnie non-profit? Na co w tym przypadku Kapituła głównie zwraca uwagę?

K.P.: Oczywiście zwracamy uwagę na elementy czysto wymierne, czyli przede wszystkim na ponoszone nakłady na oświatę, kulturę, sport, zdrowie oraz pomoc społeczną. Przy ocenie gmin korzystamy z pomocy, specjalizującego się w tej dziedzinie, zespołu z Politechniki Warszawskiej. Opracowane zostały obiektywne kryteria, do których dobrano stosowne wartości pomiaru oraz odpowiednie tabele. Preferowaną przez nas formą oceny są ankiety weryfikacyjne. Najpierw wypełnia je gmina, a później my sprawdzamy zawarte w nich informacje.

K.R.: Wspomniał Pan, że są to wskaźniki wymierne… Tak więc liczą się tylko nakłady, czy też efektywność ich wykorzystania i osiągnięte rezultaty? W jaki sposób można to zmierzyć?

K.P.: Wskaźniki te dotyczą nie tylko wielkości środków, ale także ich wykorzystania na każdego mieszkańca. Analizują je nasi eksperci, dlatego możemy przedstawiać wyniki czarno na białym, zachowując przy tym pełny obiektywizm. W przypadku badania promocji, oprócz wielkości środków na nią przeznaczanych, bierzemy pod uwagę również jakość materiałów promocyjnych. Ostatnio gminy – co można wyraźnie zauważyć – zaczęły dbać o promocję, zwłaszcza pod kątem przyciągania inwestorów. To naturalnie też podlega ocenie.

K.R.: Jaki wymiar mają marketing i promocja gmin? Czy jest to tylko wymiar zewnętrzny dla inwestora? Czy możemy też mówić o marketingu wewnętrznym dla mieszkańców?

K.P.: Istotne są działania promocyjne podejmowane przez gminę, rodzaj i jakość materiałów informacyjnych na jej temat, a także nagrody i wyróżnienia, którymi gmina może się poszczycić. Między innymi te czynniki decydują o ilości punktów. Poza tym bazujemy również na informacjach otrzymanych od mieszkańców. Tabele z punktacją nie wszystko mówią, dlatego też czynnik ludzkiego postrzegania gminy jest przez nas również uwzględniany.

K.R.: Na czym polega weryfikacja nadsyłanych przez gminy materiałów? Wspomniał Pan o komisjach branżowych oraz Kapitule Godła. Kto wchodzi w jej skład?

K.P.: Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego to grono wybitnych przedstawicieli, stanowiących szeroki przekrój polskiego życia społeczno-gospodarczo-naukowego. Naturalnie zasiadają w niej reprezentanci Patrona Honorowego, a także fundatorów Fundacji, wśród których wymienię chociażby Krajową Izbę Gospodarczą, Krakowską Kongregację Kupiecką czy osoby wybierane przez Radę Fundacji. Przewodniczącym Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego jest prof. Michał Kleiber – Prezes PAN.

K.R.: A jak dokładnie wygląda procedura selekcji?

K.P.: Jak już wspomniałem, pierwszy etap selekcji to komisje branżowe. To one, na podstawie wspomnianych wyżej kryteriów, przyznają punkty dla danego produktu, usługi czy gminy. Komisje te wskazują nominacje, i dopiero spośród nominowanych, członkowie Kapituły wybierają laureatów konkursu. O wysokości poziomu naszego konkursu może świadczyć fakt, że osiągnęliśmy współczynnik prawie 90% zgłoszeń, które – po spełnieniu surowych kryteriów – uzyskują nominacje od komisji złożonych z wymagających ekspertów. Z tego wynika, że w konkursie startują firmy i instytucje, które naprawdę są przekonane o swojej wartości i prezentują bardzo wysoki poziom. W tym momencie rolą Kapituły nie jest ocena gminy jako takiej, tylko w szerszej perspektywie – uwzględniając wiele aspektów.

K.R.: W jakiej częstotliwości zbiera się i obraduje Kapituła?

K.P.: Raz do roku. Do kwietnia komisje oceniają uczestników konkursu. Następnie ma miejsce prezentacja dla członków Kapituły, podczas której mogą się oni zapoznać z nominowanymi produktami, usługami i gminami. Członkowie Kapituły dostają od komisji materiały eksperckie, które analizują. Mogą też zaprosić na rozmowę samych nominowanych.

K.R.: Czy Kapituła również obraduje branżowo?

K.P.: Nie. Kapituła jest jedna, a jej skład się nie zmienia. To właśnie komisje branżowe są powoływane po to, aby udzielić wszystkich niezbędnych informacji eksperckich, potwierdzających spełnienie przez uczestników wysokich konkursowych wymagań. Kapituła uzupełnia ekspercką analizę o szersze spojrzenie na nominowanych, wynikające z prestiżowego charakteru jej składu.

K.R.: Na co gmina powinna szczególnie zwrócić uwagę dokonując prezentacji swoich walorów?

K.P.: Kryteria oceny wynikają z ankiety, którą wypełniają zgłaszający się do konkursu. Te kryteria to m.in.: polityka prospołeczna, kwestie proinwestycyjne…czy też fundusze, przyjazność dla otoczenia, mieszkańców, itd.

K.R.: A czy ekologia jest jednym z ocenianych czynników?

K.P.: Jak najbardziej. Kwestie proekologiczne są bardzo istotne przy ocenie gmin,
można za nie dostać szereg punktów, mających wpływ na wynik konkursu.

K.R.: Ile gmin uczestniczyło w poprzedniej edycji?

K.P.: W pierwszej edycji wzięły udział 94 gminy. 30 z nich otrzymało nominację, czyli po 10 gmin w każdej kategorii. Laureatami zostało 9 gmin – po 3 w każdej kategorii.

K.R.: Rozumiem, że zastosowany został podział na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie

K.P.: Tak. Formuła Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin jest otwarta. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie gminy. Procedury ocen oraz kryteria Konkursu zostały dostosowane do charakteru administracyjnego gmin. Błędem byłoby porównywanie gminy miejskiej, w której zamieszkuje powyżej 500.000 mieszkańców z pięciotysięczną gminą wiejską.

K.R.: Jak wygląda procedura rejestracyjna?

K.P.: Najłatwiej jest się zarejestrować poprzez Internet. Na naszej stronie www są dostępne wszystkie niezbędne informacje.

K.R.: Dlaczego w pierwszej edycji konkursu uczestniczyły tylko 94 gminy? To stosunkowo niewiele, jeśli weźmy pod uwagę ogólną liczbę polskich gmin?

K.P.: W pierwszej edycji konkursu startowały te najbardziej zdecydowane. Trzeba pamiętać o tym, że inauguracja pierwszej edycji zbiegła się w czasie z wyborami i wiele gmin nie miało ukonstytuowanych rad i zarządów. Teraz liczymy na większą ilość zgłoszeń. Nie jest też tak, że startują wyłącznie najlepsi. Uważam, że wszystkie gminy, które tylko chcą uczestniczyć w konkursie, będą miały z tego duże korzyści. Jest to przecież rodzaj testu, z którego wynika jakie są słabe, a jakie mocne strony, ponieważ wszystkie gminy dostają informację, uzasadniającą przyznaną im ocenę. Dzięki temu wiedzą, które aspekty działalności trzeba wzmocnić, a które są na poziomie zadowalającym. W kolejnym roku ponownie mogą ubiegać się o przyznanie Godła „Teraz Polska”.

K.R.: Z tego wynika, że Godło Teraz Polska jest nagrodą odnawialną? Jaka obowiązuje w tej kwestii procedura?

K.P.: Jak najbardziej. Są laureaci naszego konkursu, którzy od lat nieprzerwanie w nim funkcjonują. Weryfikacja laureatów jest łagodniejsza. Przeprowadzamy wywiad wewnętrzny, czy poziom został utrzymany. Dlatego też zachęcamy gminy do odnawiania naszego Godła. Należy pamiętać tylko, że jeśli gmina nie przejdzie procedury weryfikacyjnej, to nie może dłużej posługiwać się Godłem „Teraz Polska” ani w materiałach promocyjnych, ani w dokumentach.

K.R.: Jakie korzyści wiążą się z dołączeniem do grona laureatów konkursu Teraz Polska?

K.P.: Otrzymanie godła Teraz Polska to możliwość znalezienia się w elitarnej, dość wąskiej grupie najlepszych. To także szansa na zwiększenie obrotów firmy, co niejednokrotnie podkreślali nasi Laureaci. Mamy nadzieję, że również gminy będą miały z tego tytułu korzyści, chociażby w postaci łatwiejszego pozyskania inwestorów.

K.R.: Wygrana to zatem nie tylko możliwość posługiwania się Godłem Teraz Polska, ale też możliwość znalezienia się w pewnym kręgu osób i podmiotów. Jak ta formuła funkcjonuje?

K.P.: Formuła ta jest realizowana za pośrednictwem Klubu Teraz Polska. Kiedyś była ona zorientowana przede wszystkim na nowości, zwłaszcza w ustawodawstwie. Obecnie przepisy nie zmieniają się już tak szybko, więc nie stanowi to też głównego tematu do dyskusji. Niemniej jednak problemów nie ubywa, dlatego też wspólnie staramy się o nich rozmawiać na spotkaniach Klubu.

K.R.: A jak wygląda działalność Klubu? Jak często się Państwo spotykacie?

K.P.: Współpracę zacieśniamy przede wszystkim poprzez wspólne spotkania członków Klubu. Takim dorocznym, najbardziej uroczystym spotkaniem jest zawsze Wigilia. Uruchomiliśmy też wyjazdy regionalne, bo nasi klubowicze często są bardzo zajęci. Dlatego staramy się spotykać bliżej nich, w konkretnych regionach.

K.R.: Dlaczego gminy powinny brać udział w takich konkursach?

K.P.: Wszyscy lubimy rywalizacje i porównania. Gminy też. Godło „Teraz Polska” to nagroda o największym prestiżu. Świadczyć o tym może chociażby objęcie konkursu patronatem przez Prezydenta RP. Niezmiernie istotne jest też to, że utożsamiamy się z rozwojem naszej Ojczyzny. Otrzymanie Godła to tak jakby uwieńczenie, potwierdzenie najwyższej jakości. Stanie się najlepszym z najlepszych. Dlatego do naszego konkursu stają tylko zdecydowani, naprawdę przekonani o swojej wartości.

K.R.: Dziękuję za wywiad

K.P.: Dziękuję, a te gminy, które chcą się zmierzyć w Konkursie „Teraz Polska” zapraszam na stronę internetową Fundacji www.terazpolska.pl