Szczegóły budżetu zadaniowego, który ma zostać opublikowany w projekcie uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2008 dopracowuje obecnie departament budżetu zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem minister Teresy Lubińskiej.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok znajdziemy m.in. główne cele polityki gospodarczej i społecznej państwa, założenia makroekonomiczne na trzy kolejne lata, w tym prognozy produktu krajowego brutto, poziomu cen towarów i usług, przeciętnego wynagrodzenia, poziomu zatrudnienia i bezrobocia, a także salda obrotów bieżących.

Omówione zostaną również projektowane dochody i wydatki budżetowe, dług sektora finansów publicznych, środki z pomocy unijnej.

Dzięki tym informacjom, każdy będzie mógł zobaczyć, jakie cele i zadania chce realizować rząd w najbliższych trzech latach.