Komisje senackie zaproponowały podniesienie wymagań stawianych członkom Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Chciały, by kandydaci na profesjonalnych arbitrów mieli ukończoną jedną z aplikacji prawniczych lub posiadali stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych.

Senatorowie odrzucili poprawkę komisji, uznając wymóg ukończenia studiów prawniczych przez członka KIO za wystarczający.

Senat przyjął natomiast zmiany dotyczące dialogu konkurencyjnego. Najważniejsza z nich dotyczy możliwości ustanawiania przez zamawiającego nagród na rzecz uczestników dialogu konkurencyjnego, którzy w toku postępowania przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. Rekompensata finansowa pozwoli na zwrot kosztów firmom, które podjęły trud przygotowania się do przetargu i nie uzyskały zamówienia.