Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od 1 stycznia 2008 r. ma zostać ustanowionych 16 stopni służbowych urzędnika skarbowego. Nadanie urzędnikowi skarbowemu kolejnych stopni służbowych będzie następować nie wcześniej niż co dwa lata i będzie uzależnione od zajmowanego stanowiska, oceny służbowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Wynagrodzenie urzędnika na najniższym szczeblu ma wzrosnąć do około 3 tys. zł. Planowany wzrost wynagrodzeń urzędników związany jest zapewne z faktem, że będąc urzędnikiem KAS, nie wolno będzie podejmować dodatkowego zajęcia zarobkowego. Będzie wyjątek od tej reguły. Kierujący jednostką organizacyjną KAS będzie mógł zezwolić urzędnikowi skarbowemu na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego, jeżeli nie będzie ono kolidować z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi oraz nie podważy zaufania do KAS.

Za wyższymi wynagrodzeniami idą gorsze wiadomości. Urzędnikiem skarbówki nie bedzie łatwo zostać. Aby otrzymać etat w nowej, jednolitej administracji skarbowej, każdy kandydat będzie musiał przejść ostrą rekrutację, w szczególności w zakresie ustalenia zdolności fizycznych i psychicznych do służby w KAS.

Zmiany zajdą także w zakresie tworzenia związków zawodowych. Urzędnicy skarbowi, z wyjątkiem szefa, zastępców szefa oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi, będą mieć prawo zrzeszania się w związku zawodowym. Jednak urzędnicy skarbowi będą mogli należeć i być reprezentowani przez związek zawodowy zrzeszający wyłącznie urzędników skarbowych.