Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbywało się w przedświątecznej atmosferze. Współprzewodniczący Komisji Piotr Uszok podziękował zebranym za całoroczną pracę oraz razem z Wicepremierem Grzegorzem Schetyną złożył wszystkim świąteczne życzenia. Nie zabrakło także tradycyjnego opłatka, którym podzielili się uczestnicy spotkania.

Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Katowic Piotr Uszok przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne.

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. obrony narodowej, finansów, środowiska, edukacji, gospodarki i rozwoju regionalnego.

Komisja obradowała nad projektami 6 ustaw i 24 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

Projektowane zmiany legislacyjne dotyczą m.in. obrony narodowej (projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej), finansów publicznych (projekty 12 rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, w tym projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych), edukacji narodowej (3 projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela), sportu i turystyki (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz projekty dwóch rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Zakres zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym referował Podsekretarz Stanu w MSWiA Antoni Podolski Ustawą o zarządzaniu kryzysowym zajmował się m.in. Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Podczas spotkania Zespołu – 15 grudnia br. na wniosek strony samorządowej rozszerzono definicję sytuacji kryzysowej.

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych był tematem konferencji uzgodnieniowej w wyniku której zmieniono część zapisów dokumentu. W związku z tym, decyzją Komisji akceptację rozporządzenia przesunięto na spotkanie Zespołu roboczego.

Po uwzględnieniu uwag strony samorządowej uzgodniono natomiast projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Projekty nowych rozporządzeń i ustaw przedstawiły do uzgodnienia także Ministerstwo Gospodarki (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013), Ministerstwo Środowiska (m.in. projekt ustawy o wprowadzeniu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o zmianie niektórych ustaw), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006).

Komisja upoważniła Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego do podjęcia decyzji uzgodnieniowych w sprawie projektu ustawy o podpisach elektronicznych, na posiedzeniu Zespołu w dniu 6 stycznia 2009 r.

Przedstawiciele samorządów poruszyli też kwestie problemów jakie stwarza wejście w życie ustawy środowiskowej, co powoduje wydłużenie procesów inwestycyjnych i planistycznych.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy wejście w życie ustawy spowoduje cofnięcie wypracowanych procedur i ponowne wydatkowanie raz wydanych środków – powiedział m.in. Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Na wniosek Prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego zajęto się kwestią zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej i braku stosownych refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. List Prezydenta Łodzi przekazano do Zespołu ds. Zdrowia KWRiST.

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 28 stycznia 2009 r.

fot.: www.mswia.gov.pl