Słowa te potwierdzają statystyki. Prawie 1/3 wszystkich osób zaangażowanych w tegoroczne Dni pochodzi z powiatu ełckiego, zaś najmniej inicjatyw odnotowano w powiatach gołdapskim i węgorzewskim. Są jednak i takie miejsca gdzie inicjatyw nie było wcale. Liderami pod względem zgłoszonych i zrealizowanych inicjatyw były: miasto Elbląg i powiat olecki.

– W tym roku zauważyliśmy duże zainteresowanie Dniami w szkołach oraz różnego rodzaju organizacjach i instytucjach – dodaje marszałek. Największym powodzeniem cieszyły się festyny, konkursy i imprezy sportowe.

Podczas podsumowania zostaną wręczone nagrody laureatom edycji gminnych i powiatowych XIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz laureatom wojewódzkich konkursów: Plastycznego i Grafiki Komputerowej pt. „Razem – znaczymy wiele” i Literackiego „Rodzina szkołą cnót społecznych”.

Wśród wszystkich zrealizowanych działań wokół Dni Rodziny możemy wymieńmy kilka przykładów.

W ramach Dni Rodziny realizowano Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej w województwie.

Powiat nowomiejski realizował np. projekt systemowy „Od wsparcia do samodzielności”, który upowszechniał aktywność integracji u osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatu nowomiejskiego.

W lipcu ruszyła też realizacja Projektu „Uwierz w siebie” – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej. Projektem objęta jest grupa 141 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, wśród których znajduje się 26 osób niepełnosprawnych, które niezależnie od wykształcenia i potencjału pozostają nieaktywne społecznie i zawodowo.

Organizatorzy Dni Rodziny już myślą o kolejnej edycji. 12 listopada odbędzie się w Urzędzie Miasta w Olsztynie spotkanie organizacyjne dotyczących przyszłorocznych XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Na spotkaniu zostanie wybrany m.in. temat oraz termin rozpoczęcia i zakończenia inicjatywy.

Dni Rodziny, na poziomie wojewódzkim, organizowane są od 1999 r. przez Urząd Marszałkowski oraz Radę ds. Rodziny przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dni Rodziny objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Metropolita Warmiński.

Samorząd Województwa przywiązuje dużą wagę do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rodzin oraz kreowania polityki prorodzinnej w województwie. Obecnie realizowany jest kolejny Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2008-2011, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2007 r.