Rezultaty wdrażania funduszy unijnych są coraz bardziej widoczne. O ich wpływie zarówno na polską gospodarkę, jak i na sferę społeczną dyskutowano 27 marca 2008 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania zaprezentowano raport „Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie 2004 – I połowa 2007”.

Najwięcej spośród wszystkich realizowanych projektów – ponad 80 proc. – dotyczy sektora produkcyjnego. 9 proc. projektów to działania mające na celu rozwój zasobów ludzkich, a prawie 5 proc. to przedsięwzięcia infrastrukturalne. Ponad 56 proc. wartości wszystkich realizowanych projektów stanowią inwestycje z zakresu infrastruktury, 32,5 proc. przedsięwzięcia dotyczące sektora produkcyjnego, a 9,5 proc. projekty związane z rozwojem zasobów ludzkich. Jeśli chodzi o rozkład unijnego wsparcia, to najwięcej europejskich funduszy – prawie 59 proc. całej alokacji na lata 2004-2006 – zasiliło rozwój infrastruktury transportowej i środowiskowej. Natomiast niewielki jest udział wsparcia przeznaczonego na B+R i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Ponad 51 proc. wartości wdrażanych projektów realizuje cele prolizbońskie – mówiła podczas konferencji wiceminister rozwoju regionalnego Hanna Jahns. – To bardzo dobry wynik – podkreśliła.

Doświadczenia lat 2004-2007 pokazują, że realizowana jest duża liczba projektów o małej wartości. Dotyczy to w szczególności projektów z zakresu infrastruktury transportowej (budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). – W kolejnych latach powinniśmy skupić się na większych projektach o dużym znaczeniu w skali całego kraju – mówiła wiceminister Hanna Jahns.

Ok. 6 proc. wszystkich wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiło wsparcie wspólnotowe. Środki te pozwoliły na realizację wielu lokalnych inicjatyw, które nie byłyby możliwe bez unijnej pomocy. Jednostki samorządu terytorialnego realizowały projekty o wartości 36,5 mld zł, co stanowiło 40,5 proc. wartości projektów ogółem. Dofinansowanie tych projektów wynosi 21,8 mld zł, co stanowi 46,1 proc. całości unijnego dofinansowania.

Prawie we wszystkich województwach dominowało dofinansowanie projektów infrastrukturalnych (przeciętnie 67 proc. całego dofinansowania krajowego). Województwa Polski wschodniej dwukrotnie więcej środków unijnych niż przeciętnie przeznaczały na wspieranie projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Natomiast województwa wyżej rozwinięte – większą niż przeciętnie część środków inwestowały w projekty infrastrukturalne.