Za ustawą głosowało 215 posłów, przeciw – 2, 157 wstrzymało się od głosu.

Sejm pracował nad dwoma projektami – rządowym i poselskim. Obydwa zakładały przedłużenie czasu, jaki miała administracja centralna, lokalna i samorządowa na wprowadzenie podpisu elektronicznego. Nowelizacja daje czas urzędom i instytucjom na przygotowanie się do przyjmowania podań, wniosków oraz "innych czynności w postaci elektronicznej" do 1 maja 2008 r.

W tym samym terminie możliwe byłoby wydawanie w formie elektronicznej dzienników urzędowych, "zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych".

Według ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. oraz ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz innych aktów, czynności takie miałyby być możliwe już po 16 sierpnia 2006 roku.

Według ankiety przeprowadzonej przez resort gospodarki, do wdrożenia podpisu elektronicznego przygotowanych jest nie więcej niż 10 proc. urzędów. Urzędy i organy administracji samorządowej nie są w ogóle przygotowane do takiego wdrożenia. Nieprzygotowane jest także na razie wdrożenie elektronicznych deklaracji podatkowych czyli e-deklaracji.