Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego określa pracodawca w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 2 u.p.s.), w tym mieści się także ustalenie maksymalnej wysokości takiego dodatku. Jednak regulamin wynagradzania ustala się tylko dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co wynika z art. 39 ust. 1 u.p.s. Nie dotyczy on pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (członków zarządu powiatu i województwa) ani pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (zastępców wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbników jednostek samorządu terytorialnego).

Wicestarosta i inny etatowy członek zarządu powiatu może otrzymywać dodatek specjalny, tak jak inni pracownicy samorządowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

 

Wysokość tego dodatku określa starosta, nie może się powoływać na regulamin wynagradzania. Górna stawka dodatku specjalnego dla członka zarządu powiatu nie jest określona (za wyjątkiem starosty). Nie reguluje tej kwestii rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.), w którym określona jest tylko minimalna i maksymalna stawka dodatku specjalnego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa.

 

Natomiast określona jest maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu powiatu. Zgodnie z art. 37 ust. 3 u.p.s. maksymalne wynagrodzenie osób, zatrudnionych na podstawie powołania, nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.). W tej wysokości musi się mieścić całe wynagrodzenie, łącznie z dodatkiem specjalnym i innymi stałymi dodatkami.

 

Wicestarosta może otrzymywać tylko nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w ustawie. W myśl art. 36 ust. 2 nagroda jubileuszowa przysługuje każdemu pracownikowi samorządowemu. Innych nagród wicestarosta ani inny etatowy członek zarządu powiatu nie może otrzymywać innych nagród. Pracownik samorządowy może otrzymywać tylko takie składniki wynagrodzenia, jakie zostały przewidziane w ustawie. Art. 36 ust. 6 u.p.s. pozwala na przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub powołania, a członkowie zarządu powiatu zatrudniani są na podstawie wyboru.

 


Autor: Radosław Skwarło
Serwis samorządowy www.samorzad.LEX.pl

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wicestarosta-moze-otrzymac-dodatek-specjalny