Z zaproszenia do uczestnictwa w czerwcowej sesji Komitetu Regionów skorzystali m. in. Hubert Falco – Sekretarz Stanu Republiki Francuskiej ds. obszarów miejskich i planowania przestrzennego, Danuta Hübner – Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, która przedstawiła piąte sprawozdanie okresowe w sprawie spójności gospodarczej i społecznej „Rozwijające się regiony, rozwijająca się Europa”, Vladimír Spidla – Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, który zabrał głos na temat opinii w sprawie ustanowienia Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz Dimitris Dimitriadis – przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W trakcie dwudniowej sesji plenarnej członkowie Komitetu Regionów przedstawili stanowisko władz lokalnych i regionalnych wobec propozycji legislacyjnych UE. Zaprezentowany został m.in. raport z inicjatywy własnej w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (w skrócie EUWT). Jest to nowe narzędzie ułatwiające regionom wspólne zarządzanie projektami z udziałem kilku państw członkowskich. EUWT pomoże regionom i partnerom w przezwyciężeniu trudności wynikających z różnic w systemach prawnych i administracyjnych, tak aby ułatwić współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną.

Przed rozpoczęciem obrad sesji plenarnej Marszałek Woźniak, jako Przewodniczący, poprowadził spotkanie członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w którym udział wzięli również pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się również z Ulrichem Maly – Przewodniczącym delegacji Niemiec do Komitetu Regionów. W spotkaniu udział wziął także Gerd Harms – Sekretarz Stanu Brandenburgii ds. Europejskich. Uczestnicy zgodzili się, iż konieczna jest lepsza współpraca pomiędzy obydwiema delegacjami, gdyż wiele jest tematów i problemów, które w jednakowym stopniu dotyczą społeczność polską i niemiecką. Marszałek Marek Woźniak wskazał przede wszystkim na fakt, iż wspólnie powinno zależeć nam nad rozwiązaniem problemu braku odpowiedniej infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym kraju, która w sposób efektywny połączyłaby współpracujące na co dzień landy i województwa. Pan Marszałek zaznaczył, iż nie jest to tylko problem Polski. Rozwój całej Unii Europejskiej jest bowiem możliwy jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej sieci komunikacyjnej, która połączy regiony Europy. Obie strony wyraziły chęć pogłębienia współpracy na forum Komitetu Regionów, co uczyni głosy i postulaty poszczególnych delegacji bardziej słyszalnymi.

źródło: www.wielkopolska.mw.gov.pl