W wyżej wspomnienej konerencji „Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. W konferencji udział wzięli również Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński oraz Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Orientacyjny koszt całkowity projektu to 3.126.000 euro, natomiast przewidywany poziom dofinansowania z WRPO kształtuje się na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym założeniem przedsięwzięcia, którego zakończenie przewiduje się na 2010 rok, jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności rezerwatów archeologicznych, poprzez dostawę wyposażenia oraz przeprowadzenie na ich terenie robót modernizacyjnych i budowlanych. Projekt ma znaczenie strategiczne – wpływa na osiąganie wskaźników zakładanych w WRPO.