Wieloletni Plan Finansowy Państwa zostanie aktualizowany do dnia 30 kwietnia każdego roku na dany rok oraz trzy kolejne lata budżetowe. Rada Ministrów, która przygotowuje ową ustawę, będzie zmuszona do przyjęcia poziomu deficytu budżetowego, ustalonego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto do ustawy budżetowej zostały wprowadzone kolejne elementy budżetu zadaniowego – programy wieloletnie i inwestycje prezentowane będą w układzie zadaniowym.
W układzie zadaniowym zostanie sporządzany Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz budżet środków europejskich. Fundusze celowe, agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne będą zobligowane do sporządzania swoich planów finansowych również w układzie zadaniowym.

Równie istotnym elementem reformy będzie wzmocnienie norm ostroznościowych na wypadek wzrostu deficytu w relacji do PKB. Nowe progi ostrożnościowe przewidywane w projekcie to kolejno: 47%, 52%, 55% zaostrzające dotychczas funkcjonujące normy 50%, 55% i 60%.

W świetle niniejszej ustawy w przypadku, w którym wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 47% ale nie będzie niższa niż 52% rząd będzie mógł uchwalić tylko taki projekt ustawy budżetowej, w którym deficyt nie będzie mógł być wyższy niż deficyt z bieżącego roku.