Obecna reforma finansów publicznych przygotowywana przez ministra finansów i równolegle w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma wejść w życie w 2008 r. Nieznana jest ciągle treść całościowych propozycji prawnych, gdyż mimo kolejnych wersji projektów różnych ustaw (z 3 kwietnia, 23 kwietnia i 15 maja) nie zostały w nich określone propozycje i konkretne środki prawne, w tym dotyczące budżetu zadaniowego. Zapowiedź określenia uprawnień i obowiązków dysponentów środków w nocie budżetowej na 2008 r. nie wydaje się wystarczająca i właściwa, jeśli chodzi o rangę prawną aktu.

Podsumowując opinię na temat reformy finansów publicznych, Pani Elżbieta Chojna-Duchu uważa, że swoisty zamęt legislacyjny i ogólnikowość unormowań towarzyszące pracom nad ustawą o finansach publicznych, jej odcinkowy charakter, ciągłe zapowiedzi polityczne bez jednoznacznej całościowej wizji docelowej należy ocenić negatywnie. Tego rodzaju wirtualna procedura legislacyjna wprowadzania zmian prawnych publicznego systemu finansowego nie udoskonali go, a wręcz przeciwnie – może spowodować regres w wyniku biurokratycznej dezorganizacji i niepewności dysponentów środków publicznych. Należy sądzić ponadto, że projektowane obecnie reformy nie wpłyną należycie na poprawę stanu finansów państwa oraz oszczędności zapowiadanych w programie rządowym „Tanie państwo” oraz absorpcję środków unijnych.