Senatorowie opowiedzieli się za zachowaniem dzisiejszych przepisów o wykluczaniu nierzetelnych wykonawców, którzy mają na koncie nieprawidłowe wykonanie zamówienia publicznego.

Senat uściślił także przepisy o przedłużaniu terminu związania ofertą i o uzupełnianiu dokumentów. Odrzucił też poprawki zmierzające do wyłączenia stosowania rygorów ustawy o zamówieniach publicznych do zamówień udzielanych przez samorządy ich własnym spółkom komunalnym. Oznacza to, że w przetargach, np. na utrzymanie zieleni miejskiej, czy gospodarkę odpadami prywatne firmy będą rywalizowały ze spółkami komunalnymi na dotychczasowych zasadach.

Nowela wróci do Sejmu.

ZOBACZ:

Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Uzsadnienie do uchwały

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w wersji uchwalonej przez Sejm RP (druk 199)