Zgodnie z zawartą W projekcie nowelizacji definicją europejska infrastruktura krytyczna to tworzące ją systemy oraz obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Chodzi o systemy tworzone na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie. Infrastruktura ta obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; łączności; sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochrony zdrowia; transportowe; ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych oraz promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

W projekcie nowelizacji wskazano sposób wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz przekazywania związanych z tym informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Kryteria pozwalające wyznaczyć europejską infrastrukturę krytyczną zostaną zawarte w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jego celem będzie stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury zlokalizowanej na terytorium Polski, w tym europejskiej infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z projektem, europejska infrastruktura krytyczna zlokalizowana na terytorium Polski, ewidencjonowana będzie w jednolitym wykazie sporządzonym przez dyrektora RCB. W wykazie tym ma być również umieszczona europejska infrastruktura krytyczna, która jest zlokalizowana na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i może mieć istotny wpływ na Polskę.