Wprowadzone zmiany sprowadzają się w znacznej mierze do uzupełnienia formularza wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc Techniczna, PO Rozwój Polski Wschodniej, RPO (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe), Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa o kilka dodatkowych informacji istotnych dla prawidłowej oceny wniosków i dotyczących m.in.: całkowitej wartości projektu, części finansowanej z budżetu UE, z budżetu państwa oraz innych źródeł, harmonogramu realizacji projektu, stanu realizacji i poniesionych dotychczas wydatków, harmonogramu wydatkowania środków z rezerwy celowej w ujęciu miesięcznym.

Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013
pobierz plik >>>

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: PO Kapitał ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i środowisko, PO Pomoc Techniczna, PO Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe), Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
pobierz plik>>>

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, PO Pomoc Techniczna, Regionalne Programy Operacyjne
pobierz plik>>>

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki
pobierz plik>>>