O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Przygotowane przez nie projekty prowadzenia zajęć wezmą udział w konkursie ogłaszanym przez wojewodę. W ogłoszeniu o konkursie wojewoda określi rodzaje programów, które mogą liczyć na dofinansowanie, kryteria wyboru projektów i termin rozstrzygnięcia konkursu. Określi też wzór wniosku o dofinansowanie.

Oceny wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym dokona zespół powołany przez wojewodę. W jego skład wejdą cztery osoby, w tym przynajmniej po jednym przedstawicielu wojewody i kuratora oświaty. Na podstawie sporządzonej oceny wojewoda ogłosi listę projektodawców, którzy otrzymają dofinansowanie (wraz z wysokością dotacji dla poszczególnych projektów).