Rejestr korzyści funkcjonuje na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z przepisami ujawniane są w nim korzyści uzyskiwane m.in. przez wójtów, burmistrzów, prezydentów i ich zastępców członków zarządu powiatu i województwa, a także wszystkich sekretarzy i skarbników w trakcie pełnienia funkcji, jak również ich małżonków.

CO TRZEBA UJAWNIĆ W REJESTRZE KORZYŚCI

Informacje:

  • o stanowiskach i zajęciach wykonywanych w administracji publicznej i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie
  • o pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek
  • o wspieraniu działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego
  • o darowiźnie i innych korzyściach przekraczających 50 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę
  • o sponsorowanych wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją
  • Prawo nie stwierdza wyraźnie, kiedy ma być złożona pierwsza informacja o korzyściach majątkowych samorządowców. PKW przyjęła jednak interpretacje, że pierwsze formularze powinny być złożone w ciągu 30 dni od dnia wyboru lub powołania. Natomiast zmiany danych objętych rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia ich zaistnienia. Przy podawaniu informacji zgłaszający obowiązany jest zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.