Z programu “Infrastruktura i środowisko” mogą zostać dofinansowane instalacje i systemy obsługujące co najmniej 150 tys. mieszkańców, spójne z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

W ramach działania 2.1. “Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” wspierane będą przede wszystkim duże projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki odpadami w skali całego kraju, w tym te, które znajdują się na liście projektów kluczowych. 21 kwietnia w Ministerstwie Środowiska rozpoczął się konkurs objęty tym działaniem.

O dofinansowanie z RPO można się ubiegać na przedsięwzięcia z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów.

Na projekty o mniejszym zakresie przeznaczone będą środki priorytetu 3 z działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie tworzenia systemów zbioru, segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych.

Możliwe będzie także dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupu materiałów i wykonania prac budowlano-montażowych oraz zakupu wyposażenia niezbędnych do realizacji projektów dotyczących gospodarki odpadami. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w ramach programu dla gospodarki odpadami nie może przekroczyć 200 tys. zł. Inwestycje mogą natomiast obejmować więcej niż jedną miejscowość.