Natomiast 65 miast na prawach powiatu przekazało fundacjom i stowarzyszeniom środki w wysokości 409 486 780,67 zł. Tutaj również nastąpił wzrost wysokości wydanych środków na te podmioty w porównaniu z 2006 r. (o 15,49% więcej środków).

W 314 powiatach na ten sam cel rozdysponowano kwotę 60 167 000,73 zł. Porównując dane do roku poprzedniego, w 2007 r. nastąpił wzrost wysokości wydanych środków na fundacje i stowarzyszenia o 18%.

W gminach również odnotowano wzrost przekazanych środków na fundacje i stowarzyszenia (o 19% więcej pieniędzy niż w 2006 r.).

W sumie, wszystkie samorządy przekazały fundacjom i stowarzyszeniom w 2007 r. środki w wysokości 880,9 mln zł. Jeśli doliczyć do tej kwoty środki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych suma ta wyniesie 1,3 mld zł.

źródło: www.pozytek.gov.pl