październiku br. wpłynęły nowe wnioski o dofinansowanie na kwotę 524 mln zł, czyli o blisko połowę mniej niż tych odnotowanych we wrześniu. Tendencja obserwowana w ostatnich miesiącach dotycząca spadku wartości wniosków o dofinansowanie jest wynikiem dużej wartości projektów zakwalifikowanych już do wsparcia, które w większości działań wyczerpują całą dostępną alokację. W październiku br. nowe wnioski o dofinansowanie wpłynęły głównie w działaniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – wnioski złożone w ramach SPO RZL, 2 priorytetu ZPORR oraz IW Equal stanowiły ponad 50 proc. wszystkich złożonych w tym miesiącu wniosków. Nowe wnioski wpływają jeszcze w działaniach, których wdrażanie przebiega wolniej lub których realizacja została później rozpoczęta, przede wszystkim w programach IW Interreg, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego…, SPO Rybołówstwo….

Podobnie jak w przypadku naboru wniosków o dofinansowanie następuje spadek wartości podpisywanych umów – w październiku podpisano umowy na kwotę 824 mln zł, nieco więcej niż we wrześniu, lecz mniej niż we wcześniejszych miesiącach. Jest to wynikiem tego, iż już w 47 działaniach wartość podpisanych umów przekroczyła 90 proc. dostępnej alokacji, a pozostałe środki dostępne w tych działaniach zostaną wkrótce zakontraktowane na podstawie projektów, które zostały już zakwalifikowane do wsparcia. Dodatkowo w większości programów operacyjnych rozpatrywana jest obecnie możliwość umożliwienia podpisywania umów na kwotę o ok. 5 proc. większą niż dostępna alokacja, co umożliwi realizację części projektów z list rezerwowych, a także pozwoli wykorzystać środki, które pojawią się w wyniku powstania oszczędności w stosunku do zawartych umów o dofinansowanie.

W październiku br. najwięcej umów podpisano w programie ZPORR – 416 mln zł, SPO Restrukturyzacja – 160 mln zł oraz SPO RZL 122,6 mln zł. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie w ramach wszystkich programów operacyjnych wyczerpuje w ponad 83,5 proc. dostępnych środków.

W październiku br. wydatkowano ponad 798 mln środków, w tym blisko 500 mln zł w ramach programu ZPORR głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że łączna kwota środków wypłaconych dotychczas z funduszy strukturalnych wzrosła do 8,4 mld zł, co wykorzystuje 24,75 proc. dostępnej alokacji.

Już w 19 działaniach wypłacono ponad 40 proc. alokacji (w tym wszystkie środki w działaniu 1.2 Ułatwienie startu młodym rolnikom programu SPO Restrukturyzacja oraz 71 proc. w działaniu 1.1 Złomowanie statków rybackich SPO Rybołówstwo).

W październiku przekazano do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ok. 128,6 mln euro. Łączna wartość wniosków o refundację, których strona polska wystąpiła do Komisji Europejskiej to blisko 1,5 mld euro, a więc 17,5 proc. alokacji na lata 2004-2006. Płatności ze strony KE w październiku opiewały na kwotę 39,2 mln euro, głownie w ramach EFRR, a także na mniejszą kwotę z EFS.