Zgodnie z danymi KSI od początku uruchomienia programów do końca lipca br. złożono ponad 19,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki publiczne) ok. 29,1 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 2046 umów o dofinansowanie na kwotę całkowitego dofinansowania ponad 2,6 mld zł. Do końca lipca 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wyniosła 186,3 mln zł, natomiast wartość dokonanych na rzecz beneficjentów refundacji – 172 mln zł. Oznacza to, iż w lipcu br. kwota płatności wzrosła względem czerwca br. ponad 2,5 krotnie.

W lipcu 2008 r. zakończył się proces weryfikacji list indywidualnych projektów kluczowych. Jednocześnie odnotowano dalsze postępy w zawieraniu pre-umów z przyszłymi beneficjentami projektów indywidualnych (podpisano 65 kolejnych pre-umów). Ogółem od początku uruchomienia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 do końca lipca 2008 r. zawarto 242 pre-umowy.

25 lipca 2008 r. Instytucja Zarządzająca PO Pomoc Techniczna przekazała dokumenty dotyczące audytu zgodności do Komisji Europejskiej. W pozostałych instytucjach zarządzających programami operacyjnymi prace przebiegają zgodnie z harmonogramem zakończenia audytu zgodności.