Nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za 23 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki feryjnej nie zależy od wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela.

1. W razie rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania urlopu w czasie ferii – przysługuje ekwiwalent

Urlop wypoczynkowy nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych oraz w czasie ich trwania. Uprawnienie nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej do urlopu wypoczynkowego nie zależy od wymiaru zajęć, w jakim nauczyciel jest zatrudniony. Nauczyciel placówki feryjnej na prawo do urlopu w okresie ferii niezależnie od wymiaru jego zatrudnienia. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nie więcej jednak niż za 8 tygodni.


2. Zatrudnienie na okres krótszy niż 10 miesięcy – prawo do urlopu proporcjonalnego

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej przez okres krótszy niż 10 miesięcy (okres trwania zajęć) w praktyce nie będzie miał możliwości wykorzystania w naturze całego urlopu, do którego nabył prawo. Z urlopu takiego może ewentualnie skorzystać tylko w okresie ferii zimowych. Stąd też ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony w szkole feryjnej ma znaczenie tylko dla wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, urlop wypoczynkowy.

Nauczyciel placówki feryjnej zatrudniony był w okresie od 1 października do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, czyli przez okres 4 miesięcy. Dla ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop przyjmuje się, że nauczycielowi zatrudnionemu przez okres co najmniej 10 miesięcy przysługuje urlop w wymiarze co najmniej 8 tygodni, czyli 56 dni. Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w wymiarze krótszym niż 10 miesięcy – przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym. Miesiąc pracy takiego nauczyciela odpowiada 1/10 wymiaru urlopu przysługującemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez co najmniej 10 miesięcy.

Nauczycielowi zatrudnionemu przez 4 miesiące przysługuje urlop w wymiarze:

 • 56 dni : 10miesięcy = 5,6 dnia,
 • 5,6 dnia x 4 miesiące = 22,4 dni.
 • Niepełne dni zaokrągla się w górę do pełnych, czyli nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze 23 dni. Za tyle dni należy zatem wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny. Jeżeli nauczyciel wykorzystał cały urlop (14 dni) lub jego część w okresie ferii zimowych – wymiar 23 dni należy pomniejszyć o wykorzystane dni urlopu.

  Podstawa prawna

 • art. 64 ust.1 i ust. 5, art. 66 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
 • art. 1553 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).
 • ,br>

  Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych