Wynagrodzenia w Ministerstwach

W pierwszej połowie 2008 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w Ministerstwie Finansów. Ich przeciętne miesięczne płace wyniosły 5 799 PLN. Na drugim miejscu – z zarobkami mniejszymi o 6,7proc., w wysokości 5 431 PLN – znaleźli się pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla porównania – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w pierwszej połowie 2008 wyniosło 3 004 PLN. Trzecią pozycję w zestawieniu zajęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zatrudnieni w nim pracownicy, w badanym okresie, otrzymywali 5 398 PLN. Pracownicy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – zarabiali 4 911 PLN.
Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Przeciętne miesięczne płace wyniosły tam odpowiednio 3 524 PLN i 3 653 PLN. Były o 64,5proc. i 58,7proc. mniejsze od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów.
Warto zauważyć, że przeciętna płaca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosła 5 162 PLN.

Porównajmy poziom wynagrodzeń pracowników poszczególnych Ministerstw do analogicznego okresu w roku poprzednim, czyli do pierwszej połowy 2007 roku. Podobnie jak w roku 2008, na czele zestawienia znalazło się Ministerstwo Finansów. Średnie wynagrodzenie zatrudnionych w nim osób wyniosło 5 675 PLN.. Przeciętna miesięczna płaca osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wyniosła natomiast 4 370 PLN.
W I połowie 2007 roku najniższe wynagrodzenia oferowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3 331 PLN) oraz w Ministerstwie Sportu i Turystyki (3 153 PLN). Było to o 70,4 proc. i 80proc. mniej, niż w analogicznym okresie otrzymywali pracownicy Ministerstwa Finansów.
O 21,8 proc. mniej (4 657 PLN) otrzymywali pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tabela 1. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w poszczególnych Ministerstwach

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warto również zwrócić uwagę na to, w których Ministerstwach zanotowano największy wzrost wynagrodzeń (wykres 1). Analizując dane dla pierwszego półrocza 2007 i 2008 roku wyraźnie widać, iż najwyższe podwyżki otrzymali pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia wzrosły aż o 54,9 proc. Podczas gdy zmiana wynagrodzeń osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa wyniosła nieco ponad 15 proc.
O niemal 38 proc. wzrosły wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki. O 27,4 proc. płace osób zatrudnionych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a o 26,8 proc. – w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stosunkowo najniższe podwyżki w pierwszej połowie 2008 roku – w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 – zaobserwowano w Ministerstwie Finansów. Wynagrodzenia zatrudnionych tam osób wzrosły jedynie o 2,2 proc.. Poziom przeciętnych miesięcznych płac w tym ministerstwie był i nadal jest najwyższy.

Wykres 1. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Ministerstwach w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Ministerstwach. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 12 945 PLN. Były o 11,2 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (10 733 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 18,1 proc. więcej (9 092 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (9 642 PLN) były w I połowie 2008 roku o 18,7 proc. wyższe od płac oferowanych im w analogicznym okresie roku 2007 (8 111 PLN).

Tabela 2. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Ministerstwach

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wykres 2. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w Ministerstwach w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wynagrodzenia w Urzędach Centralnych

W I połowie 2008 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (5 736 PLN). Niemal tyle samo zarabiały osoby zatrudnione w Urzędzie Regulacji Energetyki (5 409 PLN) oraz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (5 406 PLN). Średnie miesięczne wynagrodzenia – rzędu 5 314 PLN – wypłacano pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego. Na piątej pozycji w zestawieniu najwyższych zarobków znalazł się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zatrudnione w nim osoby otrzymywały w pierwszej połowie 2008 roku około 4 997 PLN. Stosunkowo najniższe wynagrodzenia oferowano pracownikom Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2 368 PLN) oraz Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 074 PLN).

Warto również zwrócić uwagę na to, jak ranking ten prezentował się w pierwszej połowie 2007 roku. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki (5 510 PLN). Tuż za nimi w zestawieniu znalazły się osoby zatrudnione w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (5 360 PLN) oraz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (5 287 PLN). Pierwszą piątkę zamykał Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jego pracownicy otrzymywali około 4 312 PLN miesięcznie. Podobnie jak w pierwszej połowie 2008 roku, tak i w analogicznym okresie roku 2007 najniższe wynagrodzenia wypłacano w: Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2 191 PLN) oraz Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 239 PLN).

Tabela 3. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w poszczególnych Urzędach Centralnych

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warto zwrócić uwagę na to, jak zmienił się poziom wynagrodzeń pracowników Urzędów Centralnych w I półroczu 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Najbardziej wzrosły płace osób zatrudnionych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (37,2 proc.). O ponad ¼ więcej otrzymywali pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (27,1 proc.) oraz Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad (25,1 proc.). Ci, którzy pracowali w Głównym Inspektoracie Weterynarii, mogli liczyć na podwyżki rzędu 24 proc.. Natomiast o 23,6 proc. więcej wypłacano osobom zatrudnionym w Głównym Urzędzie Miar oraz w Urzędzie Zamówień Publicznych. Najniższy wzrost wynagrodzeń w pierwszej połowie 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2007, zaobserwowano w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poziom płac zmieniono tam odpowiednio o 0,9 proc. i 0,1 proc..

Warto zauważyć, że w niektórych Urzędach Centralnych poziom wynagrodzeń obniżył się. Najwięcej – aż o 7,4 proc. – zmalały zarobki pracowników Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. O 5,2 proc. spadła wysokość płac osób zatrudnionych w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast o niecałe 2 proc. zmalały wynagrodzenia pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

Wykres 3. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Urzędach Centralnych w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Urzędach Centralnych. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 12 471 PLN. Były zaledwie o 1,8proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (9 334 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 19,3 proc. więcej (7 826 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (7 597 PLN) w I połowie 2008 roku pozostały na niemal niezmienionym poziomie (7 591 PLN).

Tabela 4. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Urzędach Centralnych

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wykres 4. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w Urzędach Centralnych w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich

Średnie wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich ustalono na niższym poziomie niż w Ministerstwach czy w Urzędach Centralnych. W pierwszej połowie 2008 roku najwyższe płace otrzymywali pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (3 573 PLN). Ponad 3 000 PLN zarabiały również osoby zatrudnione w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (3 076 PLN) oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (3 053 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędów Wojewódzkich w Łodzi i Krakowie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2008 roku wyniosło tam 2 668 PLN i 2 584 PLN.

Zwróćmy teraz uwagę na to, jak sytuacja ta przedstawiała się w analogicznym okresie roku 2007. Najlepiej opłacano osoby zatrudnione w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (2 971 PLN). Natomiast na drugiej pozycji – pod względem wielkości zarobków – znaleźli się pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich średnie miesięczne wynagrodzenia oscylowały wokół poziomu 2 673 PLN. Osoby zatrudnione w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – zarabiające około 2 668 PLN – znalazły się dopiero na trzecim miejscu. Ponad 2 600 PLN otrzymywali także pracownicy Urzędów Wojewódzkich na Dolnym Śląsku (2 643 PLN) i Lubelszczyźnie (2 629 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenia wypłacano osobom zatrudnionym w Lubuskim i Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia – w pierwszej połowie 2007 roku – wyniosły odpowiednio 2 041 PLN oraz 2 153 PLN.

Tabela 5. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w poszczególnych Urzędach Wojewódzkich

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zwróćmy teraz uwagę na to, jak zmienił się poziom płac pracowników Urzędów Wojewódzkich w pierwszej połowie 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Największe podwyżki – rzędu 42,7proc. – otrzymały osoby zatrudnione w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. O 28,1 proc. wzrosły płace pracowników Urzędu Wojewódzkiego na Opolszczyźnie. Na Warmii i Mazurach wypłacano o 25,6 proc. więcej, a w województwie Zachodniopomorskim – o 24,7proc.. O ponad 20proc. więcej zarabiały osoby zatrudnione w Śląskim (20,2 proc.), Świętokrzyskim (22,3proc.) i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (23,7proc.). Najmniej wzrosły płace pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Małopolsce (1 proc.). Natomiast podwyżki poniżej 10proc. otrzymały osoby zatrudnione w Urzędach województwa Podkarpackiego (8,7 proc.) oraz Kujawsko-Pomorskiego (6,4 proc.).

Wykres 5. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W tabeli 6 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Urzędach Wojewódzkich. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 11 415 PLN. Były o 5,3 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (8 545 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 23,5 proc. więcej (6 917 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (6 710 PLN) były w I połowie 2008 roku o 15,9 proc. wyższe od płac oferowanych im w analogicznym okresie roku 2007 (5 787 PLN).

Tabela 6. Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Urzędach Wojewódzkich

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wykres 6. Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w Urzędach Wojewódzkich w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Struktura wynagrodzeń

Poza analizą poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ministerstwach, Urzędach Centralnych i Urzędach Wojewódzkich, warto przyjrzeć się bliżej samej strukturze ich płac.

Struktura wynagrodzeń w Ministerstwach

W pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenia całkowite (nie uwzględniając dodatkowych wynagrodzeń rocznych) składały się w 72proc. z wynagrodzenia zasadniczego (3 566 PLN), a w 8,6 proc. z dodatków służbowych (427 PLN). Około 6,6proc. zarobków stanowiły nagrody z funduszu nagród (329 PLN), a 2,2 proc. – dodatki służby cywilnej (101 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,1proc. płacy całkowitej (300 PLN).
A jak struktura wynagrodzeń w Ministerstwach wyglądała w analogicznym okresie roku 2007? Płaca zasadnicza stanowiła 66,4 proc. (3 119 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 8,4 proc. (393 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 4,6 proc. (218 PLN), a dodatki służby cywilnej – 2,1 proc. (101 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 12,4 proc. płacy całkowitej (291 PLN).
Które składniki wynagrodzeń w Ministerstwach uległy największym zmianom? Najbardziej zwiększyły się płace zasadnicze (14,3 proc.) oraz tzw. inne składniki wynagrodzeń (19,6 proc.). O 8,7 proc. wzrosły dodatki służbowe. Natomiast zredukowano dodatki specjalne, a nagrody z funduszu nagród oraz odprawy emerytalne i rentowe zmniejszono odpowiednio o 49,1 proc. oraz 36,5 proc..

Tabela 7. Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej w podziale na składniki wynagrodzeń w Ministerstwach

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Struktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych

Zwróćmy teraz uwagę na strukturę płac osób zatrudnionych w Urzędach Centralnych. Jak wynika z tabeli 8, w pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 72,5 proc. (3 403 PLN), a dodatki służbowe 10,5 proc. (491 PLN) zarobków ogółem. Nagrody z funduszu nagród wyniosły 5,8proc. (271 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,0 proc. płacy całkowitej (282 PLN).
A jak struktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych wyglądała w analogicznym okresie roku 2007? Płaca zasadnicza stanowiła 67,7 proc. (2 887 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 10proc. (428 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 5 proc. (214 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 11,5 proc. płacy całkowitej (245 PLN).
Warto przeanalizować zmiany udziału poszczególnych składników w strukturze płac w pierwszej połowie 2008 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007. W ujęciu procentowym najbardziej zwiększono nagrody jubileuszowe (27,7 proc.) oraz nagrody z funduszu nagród (26,6 proc.). O 17,9 proc. wzrosła kwota wynagrodzenia zasadniczego, a dodatków służbowych – o 14,7proc.. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 15,1 proc. Warto zauważyć, że aż o 92,3proc. spadł udział dodatków specjalnych.

Tabela 8. Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej w podziale na składniki wynagrodzeń w Urzędach Centralnych

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Struktura wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich

Zwróćmy teraz uwagę na strukturę płac osób zatrudnionych w Urzędach Wojewódzkich. Jak wynika z tabeli 9, w pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 68,4 proc. (2 130 PLN), a dodatki służbowe 10,1 proc. (315 PLN) zarobków ogółem. Nagrody z funduszu nagród wyniosły 6,5proc. (202 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,4 proc. płacy całkowitej (200 PLN).
W analogicznym okresie roku 2007 struktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych wyglądała nieco inaczej. Płaca zasadnicza stanowiła 64,7 proc. (1 878 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 9,9 proc. (288 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 4,4 proc. (128 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 13,2 proc. płacy całkowitej (191 PLN).

Jak zmienił się udział poszczególnych składników w strukturze płac w pierwszej połowie 2008 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007? W ujęciu procentowym najbardziej zwiększono nagrody z funduszu nagród (57,8 proc.) oraz nagrody jubileuszowe (50 proc.). O 45,5 proc. wzrosły odprawy emerytalne i rentowe, a kwota wynagrodzenia zasadniczego – o 13,4 proc. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 4,7 proc. Aż o 93,5 proc. spadł udział dodatków specjalnych.

Tabela 9. Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej w podziale na składniki wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich

Opracowanie własne na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podsumowanie

Wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stopnia centralizacji zatrudniającego ich urzędu. Dane zawarte w niniejszym artykule pokazują, że najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia wypłacane są pracownikom Ministerstw. Przykładowo w Ministerstwie Finansów, które jest liderem płacowym w obu badanych okresach czasu, wynagrodzenia pracowników w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 5 799 PLN. Dla porównania – osoby zatrudnione w Ministerstwie Skarbu Państwa zarabiały około 3 524 PLN. W odniesieniu do Urzędów Centralnych, najwyższe płace w pierwszym półroczu 2008 roku otrzymywali pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (5 736 PLN). Natomiast najniższe – osoby zatrudnione w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 074 PLN). Wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich plasowały się na nieco niższym poziomie. I tak pracownicy Śląskiego Urzędu wojewódzkiego otrzymywali 3 573 PLN miesięcznie. Jednocześnie osoby zatrudnione w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zarabiały około 2 584 PLN.
Analizując wynagrodzenia pracowników piastujących najwyższe stanowiska w omawianych instytucjach, najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy departamentów. W pierwszym półroczu 2008 roku w Ministerstwach zarabiali oni około 14 945 PLN miesięcznie. Dla porównania, w Urzędach Wojewódzkich średnie wynagrodzenia na tych stanowiskach oscylowały wokół poziomu 11 415 PLN.

Renata Kucharska,Sedlak&Sedlak
Artykuł został przygotowany i opublikowany w serwisie www.wynagrodzenia.pl

Bibliografia:

1. I. Kacprzak, Droższy tani rząd, „Rzeczpospolita”, 25.04.2009, [w:] www.rp.pl/artykul/296244.html.

2. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Korpusie Służby Cywilnej w 2007 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Korpusie Służby Cywilnej w I półroczu 2007 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie publicznej w I półroczu 2008 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.

Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl