Odpowiedź Nauczyciele biorący udział w części ustnej egzaminu maturalnego wykonują te zadania w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. W przypadku przekroczenia norm przydzielonego czasu pracy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, określane na podstawie właściwych przepisów. Ewentualne wynagrodzenie za udział w egzaminach ustnych przeprowadzanych w innej szkole powinno być wypłacone przez szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorami szkół.

 

Uzasadnienie Artykuł 9c ust. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.) wskazuje, że nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, który brzmi: wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
Artykuł 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela stanowi, że w ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel ma obowiązek realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7. Jednak art. 42 ust. 2b pkt 1 Karty Nauczyciela określa, że w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
Kolejnym aktem prawnym, który należy przywołać w przedmiotowej kwestii jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Artykuł 68 ust. 10 tego rozporządzenia określa, że nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

Jarosław Grzybowski

 

Podstawy prawne
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1063)