Wypłatę wynagrodzenia należy zawsze wykazywać w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc, w którym dokonano wypłaty należności (lub postawiono ją do dyspozycji pracownika).
Osoby, dla których ubezpieczenie jeszcze trwało w miesiącu dokonywania wypłaty, powinny być wykazywane z właściwym dla nich kodem tytułu ubezpieczenia, np. dla pracownika 01 10 XX. W przypadku dokonywania wypłaty po ustaniu ubezpieczenia należy używać kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 XX. Należy odróżnić wypłatę wynagrodzenia, dokonywaną w miesiącach następujących po miesiącu, w którym ustał tytuł ubezpieczenia oraz wypłatę dokonaną co prawda po ustaniu tytułu, ale w miesiącu, w którym dana osoba była jeszcze ubezpieczona.
W sytuacji gdy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie, i po dokonaniu wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA byłemu pracownikowi zostanie wypłacony składnik stanowiący podstawę wymiaru składek z tytułu tego zatrudnienia, za osobę tę powinien zostać złożony imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 XX.

A zatem jeśli pracownik został zwolniony 20 lutego 2007 r. i 21 lutego został wyrejestrowany z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a wynagrodzenie za luty pracodawca wypłaci w marcu, to sporządzając dokumenty rozliczeniowe za marzec 2007 r., płatnik składek powinien za tego pracownika sporządzić imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 XX. Raport dotyczy miesiąca, w którym dana osoba, z tytułu zatrudnienia u danego płatnika, nie podlega już ubezpieczeniom.
Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie wypłacone w trakcie zatrudnienia lub po ustaniu zatrudnienia i po dokonaniu wyrejestrowania, ale w miesiącu, w którym dana osoba z tytułu tego zatrudnienia podlegała jeszcze ubezpieczeniom. W takim przypadku za osobę tę powinien zostać złożony imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.
Za pracownika zwolnionego 20 lutego 2007 r., który 21 lutego został wyrejestrowany z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA i 28 lutego otrzymał wynagrodzenie, należy sporządzić imienny raport miesięczny za luty 2007 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, przez część lutego pracownik bowiem podlegał jeszcze ubezpieczeniom społecznym.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 ze zm.).