Prezentowany dokument jest efektem prac zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych oraz reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jego zadaniem było m.in. ustalenie metodyki sporządzenia WPF, określenie pożądanego zakresu danych budżetowych ujętych w wieloletniej prognozie, ustalenie założeń makroekonomicznych do wieloletniej prognozy finansowej JST.

Końcowym efektem prac jest wzorzec wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, który pokazując powiązania i zależności pomiędzy danymi, ułatwia tworzenie wieloletniej prognozy oraz jednocześnie usprawnia proces związany z jej analizowaniem oraz opiniowaniem.

Wypracowany wzorzec WPF – w ocenie zespołu – może okazać się użytecznym narzędziem wieloletniego prognozowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zobacz dokument>>