Czy wysokość wynagrodzenia pracowników urzędu jest informacją publiczną?

 

Ministerstwo administracji i cyfryzacji w bazie dobrych praktyk opublikowało wyjaśnienia dotyczące udostępniania informacji o wynagrodzeniu pracowników samorządowych.

 

Czy wynagrodzenia osobowe (w tym także nagrody roczne) burmistrza i jego zastępców oraz sekretarza i skarbnika gminy są jawne i mogą zostać udostępnione na wniosek strony? Czy podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna? Czy podobnie jest z wynagrodzeniami pozostałych pracowników urzędu?

 

Zdaniem MAiC informacja dotycząca kosztów poniesionych przez gminę w związku z zatrudnieniem Burmistrza i jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika gminy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu.

 

Informacje dotyczące wynagrodzenia innych osób zatrudnionych w urzędzie stanowią informacje publiczną i podlegają udostępnieniu jeżeli osoby te są funkcjonariuszami publicznymi bądź pełnią w organach władzy publicznej funkcje publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d), cytowanej ustawy, zauważa resort administracji i cyfryzacji.

 

Obywatel ma prawo do informacji o działalności organów władzy

 

MAiC powołało się na art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który jako zasadę przyjmuje prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji, może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu prawnego, podkreślili resortowi eksperci.

 

Kluczowa jest ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Tryb udzielania informacji publicznej określają odrębne ustawy, w szczególności ustawa o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

 

Wyliczenie informacji publicznych jakie zawarł ustawodawca w art. 6 uddip podlegających udostępnieniu ma jedynie charakter przykładowy, na co wskazuje zwrot "w szczególności".

 

Wynagrodzenie burmistrza stanowi informację publiczną

 

Wynagrodzenie burmistrza, jego zastępców, sekretarza czy tez skarbnika gminy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d), cyt. ustawy w związku z art. 5 ust. 2 tejże ustawy.

 

Nie ma mowy o ograniczeniu dostępu do informacji publicznej

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej nie wchodzi w grę, gdy żądana informacja aczkolwiek wnika w sferę prywatności, lecz ma związek z pełnioną przez określoną osobę funkcją publiczną, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Burmistrz (odpowiednio wójt, prezydent) i jego zastępcy, sekretarz czy skarbnik są funkcjonariuszami publicznymi, do których ma zastosowanie uddip.

 

Wynagrodzenie burmistrza podlega ujawnieniu na wniosek

 

Wynagrodzenie (zasadnicze wraz z dodatkami, premiami, nagrodami) burmistrza (wójta, prezydenta), jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika gminy (a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta) podlega ujawnieniu na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem usunięcia danych osobowych oprócz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.06.2012 r., sygn. VIII SAB/Wa 15/12, Lex nr 1215854).

 

Informacje zawarte w kartach wynagrodzeń szersze niż oświadczenia majątkowe

 

Organ powinien mieć na uwadze, iż fakt udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dochodach osiągniętych przez wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez publikację oświadczenia majątkowego nie oznacza, że w ten sposób są dostępne publicznie w BIP informacje zawarte w kartach wynagrodzeń. Informacje zawarte w kartach wynagrodzeń są informacjami bardziej szczegółowymi, określającymi poszczególne składniki wynagrodzeń faktycznie wypłacane i związku z tym podlegają udostępnieniu na zasadach określony w uddip.

 

Czy udostępnieniu podlegają także informacje dotyczące wynagrodzenia pozostałych pracowników urzędu?

 

Na podstawie uddip udostępnieniu podlegają dane dotyczące osób pełniącą funkcję publiczną. Za taką osobę będzie uważany każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym.

 

Jeżeli zatem informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma związek z wykonywanymi przez nią zadaniami lub sprawowaną funkcją, to dostęp do niej nie może zostać ograniczony na podstawie art. 5 ust. 2 uddip i podlegać będzie udostępnieniu

 

————————————————————————————————————————————————

Autor: Karol Kozłowski
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wysokosc-wynagrodzenia-burmistrza-sekretarza-i-skarbnika-stanowi-informacje-publiczna