Program ma wspierać: przebudowę, budowę lub remont kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzącą do zwiększenia płynności i poprawy bezpieczeństwa ruchu; tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych dla ułatwienia komunikacji z mniejszymi miejscowościami.

Nabór wniosków na 2009 r. kończy się 21 listopada, dlatego trzeba jak najszybciej przygotować niezbędne dokumenty: dokumentację techniczną projektowanej inwestycji, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli wymaga tego prawo budowlane), uchwałę rady gminy lub powiatu o zagwarantowaniu własnych środków na realizację projektu, porozumienie o partnerstwie (np. z innymi samorządami), prawidłowo wypełniony wniosek.

Aplikacje będzie oceniać komisja powołana przez wojewodę. Gminy i powiaty będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do połowy kosztów inwestycji. Na jeden projekt – maksymalnie 3 mln zł. Podział środków dotacji między województwa ma być równy, w każdym po połowie dla gmin i dla powiatów. Przy czym powiaty będą mogły otrzymać dofinansowanie najwyżej dwóch projektów w roku, a gminy – tylko jednego.