Kapituła Konkursu, składająca się z wybitnych osobowości życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego, samorządowego i medialnego regionu przyznała w tym roku nagrody w następujących kategoriach:

 • Produkt Roku
 • Firma Roku
 • Produkt Turystyczny
 • Inwestor Roku
 • Nagrodę w kategorii Produkt Roku otrzymał system e-Audytor firmy BTC Sp. z o.o.
  E-Audytor to produkt służący do zarządzania strukturą IT, autorski projekt spółki, w całości dzieło polskich informatyków, nieodbiegające standardem od rozwiązań światowych, a na wielu płaszczyznach nawet je wyprzedzające.

  Nagrodę w kategorii Firma Roku oraz statuetkę Złotej Rybki otrzymał Enterprise Sp. z o.o. z Reptowa.

  Nagrodę w kategorii Produkt Turystyczny otrzymały Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne.

  W kolejnej kategorii, Inwestor Roku, kapituła zadecydowała, że nominowana zostanie jedna firma, Espol Sp. z o.o. w Szczecinie, zajmująca się dostarczaniem i kreacją usług telekomunikacyjnych.

  Zgodnie z tradycją Konkursu laureaci Nagrody „Zachodniopomorskie Noble” są każdego roku uhonorowani również w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku nagrodę otrzymało siedmiu wybitnych przedstawicieli nauki. Wybitnych nie tylko w skali regionu, ale także w skali światowej.

 • Dr Ewa Borowiak-Paleń zajmuje się problematyką nanomateriałów węglowych. Do nagrody został przedstawiony cykl publikacji dotyczący opracowania technologii syntezy nanorurek węglowych i ich funkcjonalizacji do zastosowania w medycynie jako nowego systemu transportującego leki w terapii celowej.
 • Dr hab. n. med. Cezary Cybulski . Pracę naukową rozpoczął pod kierunkiem prof. Jana Lubińskiego już w okresie studiów, pracując w Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych jest genetyka nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnego podłoża raka prostaty. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 3 monografii.
 • Prof. Marek Jasiński . Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Profesora posiada charakterystyczny idiom kompozytorski charakteryzujący się połączeniem wielkiej tradycji muzycznej z wybranymi elementami osiągnięć muzyki XX wieku i najnowszej. Jego dzieła wzbogacają światową literaturę o nowe wartości estetyczne i emanują unikalnym liryzmem i metafizyczną refleksją. Rok 2007 stanowił apogeum dotychczasowej aktywności twórczej znajdujące odzwierciedlenie w ekspansji jego utworów w kraju i poza jego granicami.
 • Prof. dr hab. Marek Waldemar Kmieć Nagrodę przyznano za dorobek naukowy dotyczący możliwości wykorzystania polimorfizmu molekularnego fragmentów genów, których produkty uczestniczą w kształtowaniu cech użytkowości rozrodczej knurów i loch oraz jakości tuszy i jakości mięsa świń. Kolejne badania dotyczyły polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych DNA i poszukiwanie markerów sprzężonych z genami o dużej ekspresji, których produkty zaangażowane są w kształtowanie się cech użytkowości mlecznej bydła.
 • dr inż. Piotr Myśliński, mgr inż. Adam Gilewicz, mgr inż. Zbigniew Kukliński (nagroda zespołowa). Zespół opracował i wdrożył w 2007 technologię próżniowo-plazmową wytwarzania narządzi do obróbki drewna o podwyższonej odporności mechanicznej. Utwardzone narzędzia mechaniczne posiadają dwukrotnie wydłużony czas pracy i można je stosować na znacznie tańszych stalach typu HSS, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.
 • Wyróżnienie Specjalne w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymuje Program „Na Start” Stargardzkiego TBS-u. To projekt, w ramach którego powstały inkubatory – mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka. Okazało się, że wspólny wysiłek TBS-u, Miasta Stargard Szczeciński, gmin powiatu stargardzkiego i samego Starostwa pozwala skutecznie wspierać i obejmować opieką i pomocą najbardziej potrzebujących.

  Nagroda w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest w założeniu wyróżnieniem honorowym, mającym być uznaniem dla trudu ludzi, którzy wykonując swoje obowiązki i pracę sumiennie, stają się przykładem dla innych.

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego od pięciu lat przyznaje jeszcze jedną nagrodę – nagrodę dla tych, którzy ułatwiają funkcjonowanie firmom i przedsiębiorstwom.

  „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2008” trafił do osoby znanej w całym zachodniopomorskim środowisku biznesowym. To Pan Adam Badach – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., instytucji która już od 6 lat wspiera regionalną przedsiębiorczość nie tylko finansowo, ale też i szkoleniowo.

  Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie jest drugim nagrodzonym w ramach „Animatora Regionalnej Przedsiębiorczości 2008” . Fundacja to jeden z najstarszych ośrodków wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Zarejestrowana w lutym 1993 roku, do dziś skutecznie wspiera biznes na różnorodnych płaszczyznach.