Podstawa prawna i rozstrzygnięcie:
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność uchwały nr XV/89/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z powodu naruszenia art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym.

Opis przebiegu sprawy:
3 marca 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XV/89/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Jak wynika z literalnej treści uchwały jej przedmiot związany jest z wyrażeniem zgody Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu kredytu krótkoterminowego w wys. 1.255.000 zł. Jak wskazano w § 2 uchwały jej wykonanie powierzono Dyrektorowi Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na 12 marca 2008 r., przedstawiciel Powiatu zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.

Uzasadnienie:
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:
Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważność bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia:
przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwa ich wykładnie – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok
NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

W kontekście powyższego wskazać należy, iż stosownie do brzmienia przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do ogólnych zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych przywołaną dyspozycję sytuować należy zasadniczo w zakresie regulacji art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

  • (pkt 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  • (pkt 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  • Powyższy zakres ustawowej regulacji wiązać należy z normatywnym przedmiotem zakresu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. W tym stanie przywołana w podstawie prawnej uchwały Rady Powiatu dyspozycje art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym wiązać należy wyłącznie z możliwością określania przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o finansach publicznych. Implikacją powyższego jest stwierdzenie braku prawnego uzasadnienia w dyspozycji art. 12 pkt 8 lit c ustawy o samorządzie powiatowym do legitymacji podjęcia przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwały nr XV/89/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

    Więcej uchwał RIO w dziale Wykładnia portalu RB znajdą Państwo TUTAJ >>>