Od dnia 11 czerwca 2007 r. zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego (bez pośrednictwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) zamieszczania swoich ogłoszenń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez interaktywne formularze udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych. Inne formy nadsyłania ogłoszeń nie są akceptowane.

Formularze nadesłane pocztą lub faksem będą akceptowane wyłącznie pod warunkiem wysłania ich przed 11 czerwca b.r.

Uruchomiony w dniu 11 czerwca 2007 r. system elektroniczny do publikacji ogłoszeń, działa w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującego systemu do przesyłania ogłoszeń do UZP.

Zamawiających, którzy przewidują publikacje ogłoszeń w BZP, a nie posiadają jeszcze loginu i hasła umożliwiającego przesyłanie ogłoszeń do UZP powinni wystąpić z wnioskiem o rejestrację i jego nadanie (bez loginu i hasła elektroniczne przesyłanie ogłoszeń jest niemożliwe). Zamawiający, którzy już posiadają login i hasło umożliwiające przekazywanie ogłoszeń do UZP mogą z nich korzystać w nowym systemie.