Na projekt składają się m.in.:

Cykl szkoleń pn. Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej. Cykl składa się z ośmiu zjazdów obejmujących takie zagadnienia jak: analiza środowiska lokalnego, budowanie partnerstwa, metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, pozyskiwanie środków na działalność, zarządzanie projektem, promocja, wolontariat, ewaluacja działań.

Szkolenia będą odbywały się w Żerkowie w okresie od listopada 2008 r. do marca 2010 r. (organizator zapewnia dojazd na szkolenie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe). Poprowadzą je wykwalifikowani trenerzy Stowarzyszenia CAL oraz Centrum PISOP (szczegółowy wykaz temmatów szkoleń wraz z terminami do pobrania poniżej).

Szkolenia wewnętrzne tzw. Pigułka Aktywności Lokalnej. Dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych biorących udział w cyklu szkoleń – Wielkopolskiej Akademii Aktywności Lokalnej, w ich gminach, zorganizowane zostaną dwudniowe, wewnętrzne szkolenia z tematyki odpowiadającej na potrzeby danej gminy.

Wizyta studyjna. Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, uczestniczących w Wielkopolskiej Akademii Aktywności Lokalnej, wezmą udział w wizycie studyjnej, podczas której zapoznają się z dobrymi praktykami wdrażania metody CAL w innych województwach w Polsce.

Forum Pomocy Społecznej. W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja połączona z warsztatami, podczas której zainicjowana zostanie działalność Forum Pomocy Społecznej skupiającego instytucje i organizacje działające w obszarze pomocy społecznej, współtworzące politykę społeczną w Wielkopolsce. Forum ma pełnić rolę platformy wymiany doświadczeń oraz stać się miejscem wypracowywania wspólnego stanowiska środowiska pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej, które chcą wziąć udział w projekcie powinny do 24. października br. przesłać swoje zgłoszenie (wzór zgłoszenia do pobrania na stronie www.pisop.org.pl). Do udziału w projekcie ośrodki pomocy społecznej zgłaszają trzy osoby – kierownika ośrodka (lub jego zastępcę), pracownika socjalnego oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej (fundację lub stowarzyszenie), z którą ośrodek współpracuje. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje przesłane zgłoszenie oraz rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z OPS, które przesłały swoje zgłoszenie.

Więcej informacji na www.pisop.org.pl

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest bezpłatny.