Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL określają zasady udzielania dofinansowania w ramach PO KL, zarówno w zakresie procedury konkursowej, jak i dotyczącej projektów systemowych oraz metodologię stosowania kryteriów wyboru projektów. Właściwe kryteria służące ocenie składanych wniosków o dofinansowanie projektów zostaną zawarte w załączniku do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.

Zgodnie z ustaleniami, które zostały podjęte na posiedzeniu Prekomitetu Monitorującego PO KL w dniu 31 lipca br., Instytucja Zarządzająca przedłoży członkom Prekomitetu Monitorującego do konsultacji propozycję kryteriów wyboru projektów, które następnie zostaną opublikowane jako załącznik do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.

Zakończenie konsultacji kryteriów wyboru projektów w ramach Prekomitetu Monitorującego i opublikowanie ich na stronie internetowej przewidywane jest w połowie sierpnia br.