1. Ministerstwo Skarbu Państwa organizuje praktyki dla studentów wyższych uczelni.

 2. Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni m.in. z następującego zakresu:

  • zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,

  • uprawnień Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

  • komercjalizacji i prywatyzacji,

  • prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa,

  • organizacji i funkcjonowania służby cywilnej.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na praktykę mają studenci czwartego i wyższych lat studiów.

 4. Praktyka studencka w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa minimum 3 tygodnie.

 5. Praktyka ma charakter nieodpłatny i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 6. Wszystkie koszty związane z praktyką tj. zakwaterowanie, ubezpieczenie itp. praktykant ponosi we własnym zakresie.

 7. Podanie o przyjęcie na praktyki należy kierować na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kadr i Szkolenia ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

 8. W podaniu należy umieścić poniższe informacje:

  • nazwa uczelni,

  • kierunek studiów,

  • proponowany termin odbywania praktyki,

  • obszar zainteresowania praktykanta z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa.

 9. Wymagane załączniki do podania:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok i kierunek studiów,

  • życiorys.

 10. Praktykant, którego podanie zostało pozytywie rozpatrzone, otrzymuje od Biura Kadr
  i Szkolenia pisemną zgodę na odbycie praktyki.

 11. Praktykant po otrzymaniu w/w pisma zobowiązany jest potwierdzić telefonicznie
  (0-22 695-84-57 lub 0-22 695-84-08) termin praktyki.

 12. Harmonogram pierwszego dnia praktyki:

  1. pobranie identyfikatora u Koordynatora ds. ochrony ( pok. 12),

  2. zapoznanie studenta w Wydziale ds. Szkolenia (pok. 487) z zasadami odbywania
   praktyki studenckiej w Ministerstwie Skarbu Państwa,

  3. skierowanie praktykanta do docelowego departamentu,

  4. przekazanie praktykantowi dokumentacji praktyki m.in.: kwestionariusza osobowego, oświadczeń, listy obecności i karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.

 13. Praktykant w trakcie praktyki odbywa obowiązkowe szkolenie BHP
  (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 14. Na dwa dni przed zakończeniem praktyki, praktykant ma obowiązek złożyć w Wydziale ds. Szkolenia sprawozdanie z odbytej praktyki z uwzględnieniem zadań i czynności wykonywanych podczas praktyki.

 15. Na podstawie w/w sprawozdania zaakceptowanego przez Naczelnika Wydziału sprawującego bezpośrednią opiekę nad praktykantem, Biuro Kadr i Szkolenia wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 16. W/w zaświadczenie praktykant odbiera osobiście w Wydziale ds. Szkolenia zdając jednocześnie identyfikator i listę obecności.