Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych reguluje art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten nakłada na pracodawcę zatrudniającego w zakładzie pracy lub w innym miejscu przez niego wyznaczonym osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło) obowiązek zapewnienia tym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższy obowiązek powinien być zatem realizowany m.in. poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 304 § 1 Kodeksu pracy, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę miejsce, rodzaj i warunki wykonywania pracy objętej umową. Może on uznać, że aby wypełnić to zobowiązanie (np. w przypadku zatrudniania danej osoby przy pracy stwarzającej zagrożenia, w szczególności przy obsłudze maszyn, transporcie ciężarów, w kontakcie z substancjami chemicznymi) – konieczne jest zaopatrzenie osoby zatrudnionej przy określonej pracy w zakładzie pracy w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, poddanie jej badaniom lekarskim bądź szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku, biorąc pod uwagę przepis art. 3041 Kodeksu pracy, osoba zatrudniona przez pracodawcę na innej podstawie niż stosunek pracy jest obowiązana poddać się badaniom i szkoleniu oraz stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:

  • art. 207 § 2, art. 304 § 1, art. 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych