Odpowiedź eksperta:

Jeśli kontynuujecie działalność i wybraliście kwartalną metodę opłacania zaliczek na podatek, poinformujcie o tym niezwłocznie urząd skarbowy. Macie na to niecały miesiąc!

Podatnicy kontynuujący działalność
Mali podatnicy, kontynuujący działalność, którzy wybrali kwartalną metodę opłacania zaliczek, muszą w formie pisemnej zawiadomić urząd skarbowy o wyborze tej metody – w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego, tj. do 20 lutego.

Podatnicy rozpoczynający działalność
Natomiast podatnicy rozpoczynający działalność muszą złożyć takie zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, liczy się bowiem data powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli rok podatkowy osoby prawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zawiadomienie to musi być złożone do 20 lutego.

Takiego zawiadomienia nie musicie składać w latach następnych, chyba że będziecie chcieli zrezygnować z metody kwartalnych wpłat zaliczek. Wówczas zawiadamiacie na piśmie urząd skarbowy o rezygnacji z tej formy wpłaty zaliczek – w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.

Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1e i ust. 2 oraz art. 44 ust. 3i updof.