Szkolenia e-Learning tworzą nową jakość w projektach realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej. Główną zaletą wykorzystania rozwiązań zdalnego nauczania e-Learning jest brak konieczności dojazdu i fizycznego uczestniczenia w zebraniach grup szkoleniowych. Istnienie tej bariery dostępu jest podstawową przyczyną niekorzystania przez osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy ze szkoleń w trybie stacjonarnym. W dobie powszechnego braku czasu i nieregularności trybu życia wielu osobom nie jest łatwo wygospodarować czas cyklicznie i o stałej porze, aby dojechać do centrum szkoleniowego i wziąć udział w zajęciach. Kolejnym ważnym aspektem nauczania zdalnego jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach w trybie asynchronicznym – co oznacza, że można uczyć się o dowolnej porze, w dzień, w nocy, w weekendy lub święta, zależnie od możliwości czasowych uczestnika (a także z dowolnego miejsca: domu, pracy, z zagranicy, itp.).

Ze względu na swój merytoryczny zakres, szkolenia informatyczne są szczególnie zbieżne z realizowanym za pośrednictwem Internetu modelem zdalnego nauczania e-Learning. Komputer i dostęp do sieci Internet, stanowiące konieczne elementy zdalnej edukacji w formie e-Learning, są równocześnie najbardziej naturalnym środowiskiem dla edukacji informatycznej. Informatyka stosowana, w przekroju wszystkich dziedzin, jest bowiem nierozerwalnie związana ze środowiskiem systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Potwierdza to międzynarodowa tendencja przenoszenia zajęć informatycznych prowadzonych stacjonarnie na wiodących uczelniach wyższych właśnie na platformy wirtualne, do których dostęp studenci uzyskują będąc zalogowanymi w specjalnych laboratoryjnych salach komputerowych lub korzystając z własnych komputerów (np. przenośnych). Lokowanie edukacji informatycznej w ramach środowisk komputerowych, pozwala na ciągłą weryfikację wiedzy teoretycznej z praktyką (dotyczy to nie tylko inżynierii oprogramowania, systemów zarządzania, sieci informatycznych, bezpieczeństwa informatycznego, grafiki komputerowej, ale także wszystkich innych dziedzin).

Należy podkreślić, że w szerszym kontekście edukacyjnym, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych (które ze względu na swój charakter mogą być łatwo realizowane za pomocą platform sieciowych właśnie w modelu e-Learning) stają się bardzo popularne. Jest to zgodne z obecnymi międzynarodowymi strategiami, ukierunkowanymi na szybki rozwój tzw. społeczeństwa informacyjnego, w którym to właśnie technologie informatyczne będą odgrywały kluczową rolę w każdym aspekcie jego funkcjonowania.

W Polsce w ramach funduszy Unii Europejskiej oferowany jest szereg szkoleń dla pracowników administracji publicznej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programów rozwojowych priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Znaczna część szkoleń realizowanych jest w formie stacjonarnej, przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania. Dostępny program w ramach działania 5.2.1 POKL „Wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji publicznej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” www.eadministracja.pl pozwala realizację kursu związanego z informatyzacją i nowoczesną eAdministracją poprzez zdalne szkolenia e-Learning w trybie asynchronicznym.

Realizowany kurs umożliwia organizację nauki w dowolnych dla siebie godzinach i dniach co pozwala na dostosowanie zajęć do swojego czasu. Kurs obejmuje zagadnienia:

  • Oprogramowanie biurowe, w tym pakiet MS Office i OpenOffice
  • Program  IDABC/ISA jako kluczowy element wdrażania elektronicznej administracji w Europie
  • Sieci komputerowe
  • Formalne aspekty bezpieczeństwa
  • Praktyczne bezpieczeństwo
  • Nowoczesne techniki ochrony poufności i wiarygodności informacji

 

Dokumenty formalne, które otrzymuje uczestnik po ukończeniu programu to międzynarodowy certyfikat EITCA e-Government, wydawany przez Instytut EITCI w Brukseli oraz dyplom ukończenia programu szkoleniowego wydawany przez realizatora.

Program skierowany jest do kadr administracji publicznej w Polsce. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny (dofinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa). W celu przystąpienia do programu wystarczy zarejestrować się na stronie www.eadministracja.pl.

W coraz bardziej zinformatyzowanym świecie posiadanie szerokich kompetencji w zakresie technologii informatycznych wydaje się być nieodzownym elementem życia zawodowego. Zdobycie takich kompetencji jest zatem kluczowe dla odniesienia sukcesu zawodowego, a dzięki metodologii zdalnego nauczania e-learning, jest ono znacznie prostsze, niż w minionych latach. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość realizacji procesu podniesienia kompetencji bez ponoszenia kosztów, dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1 “Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.