Wsparcie dla projektów z ochrony środowiska przewidziano w większości programów operacyjnych. Najwięcej funduszy na ten cel zarezerwowano w programie Infrastruktura i Środowisko (ponad 6 mld euro). Sporo pieniędzy na projekty środowiskowe będzie też można uzyskać w ramach regionalnych programów operacyjnych (ok. 3 mld euro) oraz w PO Rozwój Obszarów Wiejskich (ponad 3 mld euro).

Jak tłumaczył wiceminister Jerzy Kwieciński, wsparcie będzie obejmować działania mające bezpośredni wpływ na stan środowiska, czyli budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków czy też budowę nowoczesnych zakładów zagospodarowywania odpadów. Znaczną część środków przeznaczono także na inwestycje pośrednio wspierające ochronę środowiska: transport publiczny w miastach, odnawialne źródła energii, rozwój kolei oraz transport morski.

Wiceminister przyznał, że nawet tak duża kwota przeznaczona na ochronę środowiska (ponad trzy razy większa niż w latach 2004-2006) nie zaspokoi wszystkich potrzeb. – Liczę na to, że podmioty zajmujące się odnawialnymi źródłami energii będą sięgały po środki zarezerwowane w programie Innowacyjna Gospodarka oraz w regionalnych programach operacyjnych – dodał J. Kwieciński.

Wiceminister mówił także o szansach stojących przed organizacjami pozarządowymi. – Chcemy, aby w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska otrzymały bezpośrednie wsparcie. Mamy na to oddzielny priorytet w programie Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister. W ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych organizacje pozarządowe będą mogły realizować projekty związane z ochroną bioróżnorodności i prowadzić kampanie edukacyjne. – Chcemy na to przeznaczyć 100 mln euro – powiedział wiceminister.

Wiceminister zapowiedział także kampanię medialno-edukacyjną, w ramach której zostanie wydany podręcznik dla beneficjentów dotyczący „zielonych” zamówień publicznych, zostaną zorganizowane spotkania mieszkańców, ekologów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, a w mediach zostaną opublikowane specjalne wkładki środowiskowe. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Pomoc Techniczna. – Kampania rozpocznie się na przełomie 2007/2008 roku – powiedział wiceminister J. Kwieciński.