1. Obecnie korekty dokumentów dokonuje płatnik lub ubezpieczony
Obowiązek korekty dokumentów ubezpieczeniowych jest obecnie nałożony na płatnika składek lub ubezpieczonego (jeżeli jest on jednocześnie płatnikiem – np. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą). Korekty dokumentów płatnik (m.in. pracodawca) dokonuje w razie:

 • zmiany danych w stosunku do danych zgłoszonych we wcześniej złożonych dokumentach (np. zmiany adresu ubezpieczonego, zmiany tytułu ubezpieczenia, itp.) lub
 • stwierdzenia nieprawidłowości we wcześniej przekazanych dokumentach (np. błąd w naliczeniu składek).
 • Jeśli ZUS stwierdzi, że dane wykazane w dokumentach ubezpieczeniowych są nieprawidłowe – informuje o tym płatnika, który zazwyczaj ma 7 dni na dokonanie ich korekty. Taki sam termin obowiązuje, gdy płatnik stwierdzi nieprawidłowości we własnym zakresie.

  Drobne błędy w deklaracjach miesięcznych i raportach imiennych ZUS koryguje sam
  W aktualnym stanie prawnym, od zasady korygowania dokumentów przez płatnika składek istnieje jeden wyjątek – jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości w deklaracji rozliczeniowej miesięcznej lub w raportach imiennych i uzna je za możliwe do poprawienia we własnym zakresie – dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych.

  2. ZUS skoryguje dokumenty i poinformuje płatnika (ubezpieczonego)
  Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego projekt już spoczywa na ministerialnym stole – przewiduje zupełnie inne rozwiązanie. Zgodnie z nim, ZUS będzie mógł z urzędu sporządzać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe (bez względu na „wielkość” popełnionego błędu) oraz wprowadzać i dokonywać zmiany danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek. Nie będzie jednak robił tego „w tajemnicy”. O każdej takiej operacji ZUS będzie miał obowiązek powiadomić odpowiednio płatnika lub ubezpieczonego.

  3. Gdy płatnik nie będzie zgadzał się ze zmianą – możliwa korekta
  Możliwość korygowania dokumentów przez ZUS z urzędu może doprowadzić do sytuacji, w których płatnik nie będzie zgadzać się z danymi wprowadzonymi lub skorygowanymi przez ZUS. Wówczas płatnik będzie mógł przekazać do ZUS-u dokumenty korygujące te dane (chyba że dane wynikają z prawomocnej decyzji lub prawomocnego wyroku sądu). Na takie „odwołanie” płatnik składek będzie miał 14 dni.

  Jeśli natomiast z nowymi danymi nie będzie zgadzał się ubezpieczony – w terminie 30 dni będzie mógł wystąpić do ZUS-u o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Takie postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, a w razie spraw szczególnie skomplikowanych – powinno się zakończyć przed upływem 6 miesięcy.

  Podstawa prawna

 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (projekt z 25 marca 2008 r.),
 • § 5 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. z 1998 r. nr 165, poz. 1197, ze zm.),
 • Poradnik ZUS z 25 stycznia 2007 r. – „Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych” część III Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych, blok II pkt 1.
 • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych