Przedmiotowa ustawa nowelizuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zdecydowana większość zmian dotyczy pierwszej z wymienionych ustaw.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu postanowień dyrektywy obronnej do prawa polskiego było, z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa realizacji zamówień publicznych,
z drugiej zaś wzmocnienie potencjału polskiego przemysłu obronnego. W związku z tym zakupy towarów i usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa traktuje się jako zakupy o charakterze newralgicznym, co oznacza, że zamówienia w tym przedmiocie zostaną włączone w system przewidziany przez ustawę – Prawo zamówień publicznych, jednakże w zakresie i na zasadach uwzględniających ich specyfikę.

Nowelizacja pozostałych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zmierza do wprowadzenia rozwiązań zapewniających większą elastyczność zamawiającym przy udzielaniu zamówień publicznych (klasycznych, sektorowych i obronnych), zwiększenia transparentności udzielania zamówień publicznych, wsparcia rozwiązań innowacyjnych, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, poszerzenia wartości rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję, a także wprowadzenia zmian korygujących do prawa zamówień publicznych, które są wynikiem dotychczasowych doświadczeń związanych z jej stosowaniem.

Zmiany wprowadzone w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi wskazują, iż do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych, w celu wykonania przedmiotu koncesji, stosować się będzie również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych odnoszące się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

więcej na: www.prezydent.pl