1. Opłacie skarbowej nie będą podlegały:

 • podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
 • weksle,
 • dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
 • pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
 • 2. Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty, lecz wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W związku z tym faktem zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blankiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006 r.

  Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przez rady gmin nowej formy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, co powinno w praktyce znacznie usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.

  3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane będą do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

  Również sądy będą zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

  4. Przestanie obowiązywać uprawnienie do wprowadzenia przez radę gminy opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Jednocześnie, w miejsce opłaty administracyjnej wprowadzono za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego opłatę skarbową w wysokości określonej w ust. 51 w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

  5. Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza to, że objęte przedmiotową opłatą będą wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w I Części załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej, według stawki określonej w ust. 53 w Części I tego załącznika.

  Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że tekst ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej jest dostępny na stronie internetowej Sejmu RP (druk 737).

  Aktualnie trwają prace legislacyjne nad aktem wykonawczym do ww. ustawy, który będzie regulował szczegółowe zasady zapłaty oraz zwrotu opłaty skarbowej. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie zostanie w najbliższym czasie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.