Ad. 1.

W wyniku dokonanej nowelizacji ww. rozporządzenia z 27.4.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów VATU zmienione zostały m.in. postanowienia § 5 ust.2 zawierającego listę towarów do których stosuje się obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku VAT w przypadku ich dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu. Zawarta w tym uregulowaniu lista towarów rozszerzona została o dwa nowe pkt w brzmieniu:

 • „5) związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 24.13.32), (CN 2835),
 • 6) chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN 3104 20)”.
 • Ograniczeniu natomiast uległa zawarta w tym rozporządzeniu w lista towarów, dla których stosowana mogła być stawka podatku VAT obniża do wysokości 3 % – § 5a VATU. W wyniku dokonanej nowelizacji uchylony został § 5a pkt 3 umożliwiający zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN ex 3104 20 10, ex 3104 20 50 i ex 3104 20 90), wyłącznie przeznaczonego do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Ponadto w wyniku dokonanej ostatnio nowelizacji zmienione zostały postanowienia § 37 regulujące sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. „1 Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.”

  Dokonana nowelizacja podyktowana została rozszerzeniem postanowień § 37 poprzez dodanie nowego ust. 5 w brzmieniu „5. Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę”.

  Zgodnie z postanowieniami § 2 przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego „Przepis § 37 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się do faktur wystawionych przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentujących świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, od dnia 1 stycznia 2008 r.”.

  Ad. 2

  Z dniem 7.6.2008 r. zmienione zostały również postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z 25.5.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  W wyniku tej nowelizacji zmienione zostały m.in. postanowienia § 13 ust. 1 regulujące kwestię dotyczącą terminu wystawienia faktury VAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującą treści tego uregulowania „1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, 15 i 15a.”

  Dokonana zmiana podyktowana była rozszerzeniem treści przedmiotowego rozporządzenia o nowy § 15a regulujący termin wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru lotniczego. Stosownie do treści tego uregulowania fakturę tę wystawia się nie później niż 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

  Ponadto treść przedmiotowego rozporządzenia rozszerzona została o nowy § 20a regulujący w sposób szczególny, jaki dokument uznaje się za fakturę VAT oraz fakturę korygującą VAT, dokumentującą wykonane usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe. Stosownie do treści tego uregulowania „§ 20a. 1. Za fakturę uznaje się dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawiera co najmniej następujące dane:

  1) określenie usługobiorcy, usługodawcy oraz podmiotu wystawiającego dokument w imieniu usługodawcy;
  2) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy;
  3) datę wystawienia;
  4) stawkę podatku;
  5) kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  6) łączną kwotę należności wraz z podatkiem;
  7) kwotę podatku.”

  Natomiast za fakturę korygującą uznaje się notę kredytową VAT, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 – § 20a ust. 2 .

  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0 %. – § 20a ust. 3.

  Ponadto zwrócić należy uwagę na fakt, iż zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego przedstawione powyżej nowe uregulowania wynikające z § 15a i 20a wchodzą w życie od 1.1.2008 r.

  Jolanta Wagner
  specjalista ds. VAT

  Artykuł został dostarczony przez Partnera Publiczni.pl PortalRB.pl