Pierwszą ze zmian wprowadzonych przez to rozporządzenie jest to, że większej szczegółowości niż część, dział, rozdział i paragraf mogą być sporządzane projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych podległych Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zmienił się również § 14 ust. 2 w brzmieniu „ Kierownicy państwowych jednostek budżetowych realizujący wydatki pochodzące z funduszy strukturalnych prowadzą dodatkową ewidencję tych wydatków – uwzględniając klasyfikację wydatków strukturalnych, określoną w przepisach w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków i wysokości poniesionych wydatków”.

Obecne jego brzmienie to: „Kierownicy państwowych jednostek budżetowych prowadzą dodatkową ewidencję wydatków – uwzględniając szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o której mowa w art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy – umożliwiającą ustalenie wysokości poniesionych wydatków na cele strukturalne, w tym ze środków funduszy strukturalnych”.

W zakresie wydatków państwowych jednostek budżetowych w § 15 zostały dodatkowe dwa ustępy w brzmieniu:

3. Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
4. Państwowe jednostki budżetowe mogą udzielać zaliczek wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Zatem § 15 ma obecnie brzmienie:

§ 15. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.

2. Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów.
3. Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

4. Państwowe jednostki budżetowe mogą udzielać zaliczek wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

W § 17 ust.1 pojawił się zapis uszczegółowiający termin wpłaty do banku dochodów pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe w kasie lub za pośrednictwem poczty. Dodana fraza została poniżej zaznaczona boldem:
„§ 17 ust. 1. Państwowe jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący dochodów. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku, z zachowaniem terminów, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących wpłat pobranych dochodów budżetowych do budżetu”.

Obecnie funkcjonujący § 46 dotyczący wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składający się z czterech ustępów ma teraz następujące brzmienie:
„§ 46. Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług, są przekazywane przez zakład budżetowy na dochody budżetu państwa.”;

Podobnie jest z § 58, który ma obecnie brzmienie:
„§ 58. Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług, są przekazywane przez gospodarstwo pomocnicze na dochody budżetu państwa.”.

Mirosław Typek,
redaktor naczelny portalu RB

Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl portalRB.pl :: Serwis dla księgowych sektora finansów publicznych